BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wronowska Gabriela (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Polityka edukacyjna a potrzeby rynku pracy
Educational Policy Considering The Labor Market Needs
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 310, s. 191-200, tab., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Edukacja, Rynek pracy
Education, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sygnały płynące z rynku pracy ze strony pracodawców dotyczące absolwentów szkół wyższych są alarmujące. Pracodawcy zgłaszają braki w wykształceniu i posiadanych umiejętnościach rekrutowanych absolwentów. Są to informacje, które określają obszary wymagające wsparcia przez uczelnie wyższe. Biorąc pod uwagę fakty dotyczące wysokiej stopy bezrobocia młodych osób z wyższym wykształceniem, wydłużania się procesu tranzycji na rynku pracy, trudności pracodawców ze znalezieniem pracowników, nasuwa się wniosek, że procesy rynkowe dotyczące wspomnianych obszarów bywają zawodne. Regulacje na poziomie unijnym wskazują pożądane kierunki rozwoju w obszarze edukacji. Celem pracy jest wskazanie i scharakteryzowanie zjawisk, będących na pograniczu polityki edukacyjnej oraz rynku pracy.(abstrakt oryginalny)

The information coming from the labor market regarding graduates are alarming. The employers report about gaps in education and in skills of recruiters or just employed graduates. These information clearly identify areas for improvement for universities in the educational process of future employees. Considering the last years facts as: unemployment of young people with higher education or the extension the transition time into the labor market, or the problems for employers to find the proper employees, it has to be concluded that the process of market regulation in discussed areas are not sufficient. The solving of the problem requires the universities' engagement, the proper education policy and cooperation between all players of the labor market. Regulations at EU level, including the Europe 2020 strategy, suggest the eligible directions of development in the field of education which could be common for all countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antonowicz D. (2005), Uniwersytet przyszłości. Wyzwania i modele polityki, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 2. Becker G. (1964), The Human Capital. A Theoretical and Empircal Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago.
 3. Białecki I. (2010), Wprowadzenie. Dwa nurty polityki edukacyjnej? "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1-2, s. 117-124.
 4. Biały K. (2011), Przemiany współczesnego uniwersytetu. Od idei Humboldta do modelu uczelni przedsiębiorczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Brzeziński J. (1998), Doświadczenia uniwersytetu europejskiego a przyszła organizacja szkolnictwa wyższego w Polsce: Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 6. Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 7. Dziedziczak-Foltyn A. (2014), Recepcja przemian instytucji szkoły wyższej - szkic o dwóch formacjach w dyskursie naukowym, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr 1-2(43-44), s. 30-45.
 8. Education at a Glance 2015 (2015), https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten /2015/11/24/education-at-a-glance-2015.
 9. Europa 2020 - Strategia na rzecz inteligentnego i równoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2011), http://www.noveo.iq.pl/www/rpk/?europa-2020- strategia-na-rzecz-inteligentnego-i-zrownowazonego-rozwoju-sprzyjajacego-wla czeniu-spolecznemu,78 (dostęp: 10.06.2016).
 10. Grossman M. (2000), The Human Capital Model, "Handbook of Health Economics", Vol. 1, s. 347-408.
 11. Jarecki W. (2011), Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 12. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego oraz Komitetu Regionów (2011), Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki: kluczowy wkład w realizację strategii Europa 2020, Komisja Europejska, Bruksela, http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/ 2009_2014/documents/com/com_com(2011)0018_/com_com(2011)0018_pl.pdf (dostęp: 21.06.2016).
 13. Kwiek M. (2015), Uniwersytet w dobie przemian. Instytucje i kadra akademicka w warunkach rosnącej konkurencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Możdżeń J. (2006), Edukacja jako produkt. O przyszłości uniwersytetów [w:] J. Sempruch (red.), Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 137-146.
 15. Raport Polska 2011 Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony (2011), Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, http://www.betteropportunities.dwup.pl/upload/file/pliki/ outcomes/Przedwczesne opuszczanie edukacji.pdf (dostęp: 21.06.2016).
 16. Schultz T.W. (1961), Education and Economic Growth [w:] H.B. Nelson (ed.), Social Forces Influencing American Education, University of Chicago Press, Chicago.
 17. Strawiński P. (2004), Zwrot z inwestycji w wykształcenie wyższe w Polsce, http://coin. wne.uw.edu.pl/pstrawinski/publ/zarobki3hec.pdf (dostęp: 29.06.2016).
 18. Szkoły wyższe i ich finansowanie w latach 1990-2011 (2013), GUS, Warszawa.
 19. Teichler U. (2005), Research on Highter Education in Europe, "European Journal of Education", Vol. 40, No. 4, s. 447-469.
 20. Turek D. (2015), Kompetencje osób młodych na rynku pracy - oczekiwania pracodawców, "E-mentor", nr 3(60), s. 8-16.
 21. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.
 22. [www 1] http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2016_06/1083e5f22c98e92242923d2d6b 7abcf8.pdf (dostęp: 25.06.2016).
 23. [www 2] http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/ustawa-2-0-znamy-zwyciez cow.html (dostęp: 25.06.2016).
 24. [www 3] http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do (dostęp: 20.06.2016).
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu