BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korczak Karol (Uniwersytet Łódzki)
Title
Internet jako źródło informacji o zdrowiu i chorobach
Internet as a Source of Information about Health and Diseases
Source
Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 2017, t. 18, z. 4, cz. 1, s. 305-316, tab., bibliogr. 21 poz.
Entrepreneurship and Management
Issue title
Agile Commerce - świat technologii i integracji procesowej
Keyword
Źródła informacji, Badanie Internetu, Choroby
Information source, Internet survey, Illness
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest uogólniona analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats - SWOT) internetu jako źródła informacji na temat zdrowia i chorób. Jest to temat aktualny nie tylko z naukowego, ale także społeczno-zdrowotnego punktu widzenia. Analiza SWOT została przeprowadzona w oparciu o analizę wybranych publikacji naukowych, w których opisano wyniki badań (głownie wśród polskich pacjentów) na temat roli internetu jako źródła informacji o zdrowiu i chorobach oraz doświadczenia autora w projektowaniu, wykonywaniu i użytkowaniu narzędzi internetowych. Realizacja przyjętego celu wymagała, oprócz analizy piśmiennictwa, wykorzystania metod komparatywnych oraz wnioskowania logicznego. (fragment tekstu)

Nowadays the Internet is used as one of the main sources of information about health and diseases. On the one hand it has many advantages, but on the other hand, it may be associated with a variety of threats. For this reason, the author decided to carry out a generalized SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis. It takes into account the context of the use of the Internet as a source of information about health and diseases. SWOT analysis has been carried out based on scientific publications, which describe the results of studies (mostly among Polish patients) on the role of the Internet as a source of information about health and diseases, as well as on the basis of the author's experience in the design, implementation and use of online tools. Preparation of the article required, in addition to analysis of the literature, the use of comparative methods and logical reasoning. (original abstarct)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambre J., Guard R., Perveiler F.M. i in. (1997), Criteria for Assessing the Quality of Health Information on the Internet, [online], www.aeemt.com/contenidos_socios/Informatica/Guias_y_ recomendaciones/Criteria_Quality_Health_Inform_19971014.pdf, dostęp: 5 stycznia 2017.
 2. Bujnowska-Fedak M.M. (2015), Trends in the use of the Internet for health purposes in Poland, "BMC Public Health" 15:194.
 3. Commission of the European Communities (2002), eEurope 2002: Quality Criteria for Health related Websites, J Med Internet Res 2002;4(3):e15, Brussels.
 4. Dobrogowska-Schlebusch E. (2007), Ocena jakości informacji medycznej dostępnej w Internecie - jako zadanie dla bibliotek, "Biuletyn EBIB", Nr 3/2007 (84) [online], www.ebib.pl/2007/84/a. php?dobrogowska_schlebusch, dostęp: 10 lutego 2017.
 5. Doroszewska A., Dmoch-Gajzlerska E. (2011), Internet jako źrodło informacji o ciąży, porodzie, połogu i pielęgnacji dziecka - analiza wyników badań, "Zdrowie Publiczne" 121(2).
 6. Furmankiewicz M., Sołtysik-Piorunkiewicz A., Ziuziański P. (2015), Wykorzystanie technologii ICT w społeczeństwie informacyjnym w świetle badań systemów zarządzania wiedzą w e-zdrowiu [w:] A. Białas (red.), Informatyka w Województwie Śląskim - innowacyjne trendy rozwoju, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice.
 7. Gałuszka M. (2012), Nowe zjawiska w relacji lekarz-pacjent w kontekście rozwoju Internetu, "Przegląd Socjologiczny" Vol. 61 Issue 2.
 8. Garapich A. (2012), Internet a decyzje zakupowe - rola internetu w procesie zakupu leków i preparatów zdrowotnych, Polskie Badania Internetu, Warszawa.
 9. Gugała B., Boratyn-Dubiel L., Chmiel Z. i in. (2010), Internet jako narzędzie wiedzy o zdrowiu, "Medycyna Ogólna" 16 (XLV), 2.
 10. Jelonek D. (2013), Wirtualne społeczności w systemie opieki zdrowotnej, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej, zeszyt 29/2013, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 11. Karkowski T.A., Korczak K. (2016), Zarządzanie wiedzą w ochronie zdrowia z wykorzystaniem wybranych rozwiązań ICT, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 12. Kasztelowicz P. (2002), Profesjonalna informacja medyczna w Internecie. Sieci indywidualne - czy mogą być lekarstwem na zagrożenia współczesnego Internetu?, [online], www.am.torun. pl/~pekasz/sieci-indywidualne.pdf, dostęp: 24 stycznia 2017.
 13. Kisilowska M., Jasiewicz J. (2013), Informacja zdrowotna. Oczekiwania i kompetencje polskich użytkowników, Wydawnictwo UW, Warszawa.
 14. Knol-Michałowska K. (2014), Internet jako źródło informacji o zdrowiu - wady i zalety dla relacji lekarz-pacjent. Perspektywa pacjentów, "Hygeia Public Health" 49(3).
 15. Korczak K. (2014), Internetowe narzędzia wspomagające opiekę zdrowotną, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 16. Krzesaj M. (2016), Wybrane narzędzia i metody ewaluacji jakości informacji na stronach WWW [w:] A. Czerwiński, A. Jańdziak, M. Krzesaj (red.), Informacja - dobro publiczne czy prywatne?, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 17. Nowakowski M. (2015), Medykalizacja i demedykalizacja. Zdrowie i choroba w czasach kapitalizmu zdezorganizowanego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 18. Oleński J. (2000), Elementy ekonomiki informacji, Studia Informatyki Gospodarczej, Katedra Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Warszawa.
 19. Romaszewski A., Trąbka W., Kielar M. i in. (2016), Identyfikacja i uwierzytelnienie w systemie informacyjnym opieki zdrowotnej po wprowadzeniu rozporządzenia UE eIDAS, "Finanse i Zarządzanie", Zeszyt Naukowy 42.
 20. Szymczyk D., Grela M., Horoch A. i in. (2015), Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji o zdrowiu i chorobie w ocenie studentów uczelni lubelskich, "Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu", Tom 21, Nr 2.
 21. Ulatowska-Szostak E., Marcinkowski J. T., Gromadecka-Sutkiewicz M. i in. (2009), Badania nad Internetem jako źródłem informacji o chorobie, "Probl Hig Epidemiol" 90(2).
Cited by
Show
ISSN
2543-8190
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu