BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
lgnalewski Wojciech (West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport), Sęk Joanna (West Pomeranian University of Technology Faculty of Maritime Technology and Transport)
Title
The USE of Advanced Materials for the Construction on River Cruise Vessels According to the Latest Technical Requirements for Inland Waterway Vessels in the European Union
Stosowanie zaawansowanych materiałów w konstrukcjach pasażerskich statków śródlądowych w kontekście najnowszych wymagań technicznych Unii Europejskiej
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 124, s. 125-133, fig., tab., bibl.6 poz.
Keyword
Żegluga śródlądowa, Standaryzacja
Inland sailing, Standardization
Note
summ., streszcz.
Abstract
W 2015 roku Centralna Komisja Żeglugi na Renie powołała na sesji plenarnej europejski komitet ds. sporządzania wspólnych standardów w dziedzinie żeglugi śródlądowej (Comite Europćen pour l'Elaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Interieure - CESNI). Misją nowego tworu jest przygotowywanie i wdrażanie szerokiego spektrum standardów technicznych w żegludze śródlądowej, a także ujednolicanie obecnych wymogów we wszystkich państwach Unii Europejskiej. 26 listopada 2015 roku CESNI przyjęła pierwszą rezolucję-Europejska norma ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (ES-TRIN). Dokument ten przyjmuje w ujednoliconej formie wymagania dyrektywy 2006/87 /UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 roku ustanawiająca wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylająca dyrektywę Rady 82/714/EWG). Obecnie rezolucja ES-TRIN nie jest sama z siebie obowiązująca, do czasu, aż będzie miała odniesienie do przepisów prawnych państw UE. Dyrektywa techniczna dopuszcza stosowanie nowoczesnych materiałów w konstrukcjach statków śródlądowych, które stanowią doskonałą alternatywę dla dotychczasowej technologii. Materiały takie jak FRP wpływają na odciążenie konstrukcji, co bezpośrednio przekłada się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych statku, zmniejsza emisję szkodliwych substancji do atmosfery oraz w wielu przypadkach wpływa na poprawę bezpieczeństwa podczas wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. (abstrakt autora)

In 2015, the Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) created at its plenary session the European committee for drawing up common standards in the field of inland navigation (Cornite Europeen pour l'Elaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Interieure - CESNI). The mission of the new body is to prepare and adopt technical standards in a variety of fields on inland navigation, and unify their standards for all EU countries. 26th November 2015 CES NI adopted the first resolution - European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels (ES-TRIN). The document adopts in a standardised way the requirements contained in directive 2006/87 /EC and in the Rhine Vessel Inspection Regulations. At the moment, ES-TRIN is not binding per se, by the time it will be referred in legal frameworks EU Member States. For this paper, the most important chapters of Directive 2006/87 /EC and ES-TRIN concern engine design (chapter 8) and emissions of gaseous and particulate pollutants from diesel engines. It is worth to say that both documents has got the same regulations. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR). Available at: www.ccr-zkr. org/.
  2. Directive Of The European Parliament and of The Council of 12.12.2006 laying down technical requirements for inland waterway vessels and repealing Council Directive 82/714/EEC (2006/87/EC).
  3. Ignalewski, W. (2015). Use of Fibre Reinforced Plastics (FRP) for the construction of Superstructures on River Cruise Vessels according to the latest technical requirements for inland waterway vessels in the European Union. URO-ZUT Workshop. Szczecin: West Pomeranian University of Technology, Faculty Maritime and Transport.
  4. Police Regulations for the Navigation of the Rhine (2016). Strasbourg: Central Commission for Navigation of The Rhine.
  5. Use of Fibre Reinforced Plastics (FRP) for the construction of Superstructures on River Cruise Vessel (2014). Strasbourg: Neptun Werft GmbH & Co.KG.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.124-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu