BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mańkowska Marta (University of Szczecin Faculty of Management and Economics of Services)
Title
The economic potential of regions and the development of the transport network. A case study of the regions located alongside the Oder Waterway
Potencjał ekonomiczny regionów a rozwój sieci transportowej. Studium przypadku regionów zlokalizowanych na przebiegu odrzańskiej drogi wodnej
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 124, s. 135-150, fig., tab., bibl.32 poz.
Keyword
Region, Czynniki rozwoju gospodarczego
Region, Factors of economic development
Note
summ., streszcz.
Abstract
Rozwój sieci transportowej determinuje rozwój społeczno-gospodarczy regionów, z drugiej strony potencjał ekonomiczny regionu może stanowić podstawę dla rozwoju systemu transportowego w obszarze jego ciążenia. Głównym przedmiotem badań podjętych w niniejszym artykule są regiony zlokalizowane na przebiegu Odrzańskiej Drogi Wodnej (OW). Celem artykułu jest określenie potencjału ekonomicznego tych regionów w kontekście zasadności realizacji planowanych przez rząd działań inwestycyjnych w zakresie poprawy parametrów technicznych OW i przystosowania jej docelowo do klasy żeglugowej Va.(abstrakt autora)

On the one hand, the social and economic development of regions is determined by the development of the transport network, but on the other hand, the economic potential of a region may be a basis for the development of the transport system in its catchment area. The regions located alongside the Oder Waterway (OW) are the main subject of the study undertaken in this article. The objective of the article is to determine the economic potential of these regions in the context of legitimacy of carrying out investment actions planned by the government with regard to the improvement of technological parameters of the OW, and its ultimate adaptation to the navigational class Va.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agnew, J. (2000). From the political economy of regions to regional political economy. Progress in Human Geography, 24 (1).
 2. Bojar, E. (2001). Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w obszarach słabo rozwiniętych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Brodecki, Z. (ed.). (2005). Regiony. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 4. Central Statistical Office of Poland (2015). Local Data Bank. Available at: https://bdl.stat. gov.pl/BDL/start.
 5. Chądzyński, J., Nowakowska, A., Przygodzki, Z. (2007). Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: CeDeWu.
 6. Christopherson, S. (2008). Local and regional development. Economic Geography, 84 (2), 241-242.
 7. Czech Statistical Office (2015). Statistical Yearbook of Regions of the Czech Statistical Office. Statistical Yearbook of the Moravskoslezský Region - 2014. Available at: www.czso.cz.
 8. Dokument Implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030) (10.2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 9. Domański, R. (2006). Gospodarka przestrzenna: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Eurostat (2015). Eurostat Database. Publications Office of the European Union. Available at: http://ec.europa.eu/eurostat.
 11. Federal Statistical Office, Germany (2015). GENESIS-Online Database. Available at: www-genesis.destatis.de.
 12. Filipiak, B., Kogut, M., Szewczuk, A., Zioło, M. (2005). Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin.
 13. Jaworska, M., Luty, L. (2009). Ocena rozwoju społeczno-gospodarczego powiatów województwa małopolskiego. Acta Sci. Pol., Ser. Oeconomia, 8 (3), 37-44.
 14. Komornicki, T., Bański, J., Śleszyński, P., Rosik, P., Świątek, D., Czapiewski, K., Solon, B. (2010). Ocena wpływu inwestycji infrastruktury transportowej realizowanych w ramach polityki spójności na wzrost konkurencyjności regionów (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 15. Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 74.
 16. Kosiedowski, W. (2001). Teoretyczne problemy rozwoju regionalnego. In: W. Kosiedowski (ed.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa.
 17. Kubiczek, A. (2014). Jak mierzyć dziś rozwój społeczno-gospodarczy krajów? Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 38, 40-56.
 18. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (10.2014). Dokument implementacyjny do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.). Warszawa.
 19. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (01.2013). Strategia rozwoju transportu do 2020 (perspektywą do 2030). Warszawa.
 20. Nazarczuk, J.M. (2013). Potencjał rozwojowy a aktywność inwestycyjna województw i podregionów Polski. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
 21. Oosterhaven, J., Knaap, T. (2003). Spatial economic impacts of transport infrastructure investments. In A. Pearman, P. Mackie, J. Nellthorp, L. Giorgi (eds.), Transport Projects, Programmes and Policies: Evaluation Needs and Capabilities.
 22. PAIZ 2015. Available at: www.paiz.gov.pl.
 23. Pietrzyk, I. (2000). Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warwszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 24. Pike, A., Rodríguez-Pose, A., Tomaney, J. (eds.). (2010), Handbook of local and regional development. Routledge.
 25. Porter, M.E. (2000). Location, competition, and economic development: Local clusters in a global economy. Economic Development Quarterly, 14 (1), 15-34.
 26. Rosik, P. (2004). Infrastruktura transportu jako czynnik rozwoju regionalnego. Zeszyty Studiów Doktoranckich/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, 19, 45-66.
 27. Simmie, J., Martin, R. (2010). The economic resilience of regions: towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3 (1), 27-43.
 28. Strahl, D. (2001). Zróżnicowanie rozwoju regionów Polski. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Zarządzanie i Marketing, 17 (885), 34-41.
 29. Strahl, D. (ed.). (2006). Metody oceny rozwoju regionalnego. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 30. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2014-2020 z perspektywą do roku 2030. Projekt (2016). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
 31. Teresa, C. (2002). Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 2-3 (9), 5-14.
 32. Tomaszewski, K. (2007). Regiony w procesie integracji europejskiej. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.124-11
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu