BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olender-Skorek Magdalena (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy), Sylwestrzak Marek (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy), Bartoszewska Barbara (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy), Czarnecki Robert (Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy)
Title
Bariery rozwoju e-administracji w Polsce - analiza sytuacji na przykładzie projektów 7 osi POIG
E-Government Development Barriers in Poland - Analysis on the Example of the 7th Piority Axis Projects
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 169-179, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
e-administracja, Administracja publiczna, e-usługi
e-government, Public administration, e-services
Note
streszcz., summ.
Abstract
W latach 2007-2013 istotne wsparcie dla rozwoju e-administracji w Polsce stanowiły fundusze strukturalne UE. Efektem projektów informatycznych, finansowanych w ramach 7. osi priorytetowej POIG, było udostępnienie obywatelom i przedsiębiorcom usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną. W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 w zakresie e-administracji zidentyfikowano szereg barier, które powodują, że w Polsce e-usługi administracji publicznej nie są powszechnie wykorzystywane.(abstrakt autora)

European Union Structural Funds have had important support for the development of e-government in Poland within the financial perspective for 2007-2013. The result of projects funded under the 7th priority axis, was to provide citizens and businesses to public e-services. In the 2007-2013 financial perspective in the field of e-government identified a lot of barriers that make e-government services are not commonly used in Poland.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Batko K., Billewicz G. (2013), E-usługi w biznesie i administracji publicznej, w: Transformacja współczesnej gospodarki jako przedmiot badań ekonomicznych, red. B. Kos, s. 47-63, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. Dołowiec M. (2013), Komplementarny rozwój cyfrowy Polski do 2020 r. - demarkacja kraj - region, http://17.kmwi.pl/materialy/prezentacje/cate gory/10-ii-warsztat-rownolegly.html?download=20:monika-dolowiec-komplementarny-rozwoj-cyfrowy-polski-do-2020r-demarkacja-kraj-region.
 3. Główny Urząd Statystyczny (2014), Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010-2014, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa.
 4. Kasprzyk B. (2011), Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", (23), s. 343-353.
 5. Kraska M., Śliwczyński B., Wałcerz S., Kałuża R., Koralewski M., Kawecki T., Sowiński R., Wróż M. (2006), Elektroniczna gospodarka w Polsce. Raport 2005, Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
 6. Mackiewicz M., Matysiak-Kusiak M., Skrobol M., Śliwka A., Tędziagolski T. (2010), Ocena bieżącej realizacji projektów kluczowych realizowanych w ramach VII osi prio-rytetowej POIG 07.01.00-00-001/08, w kontekście identyfikacji "obszarów krytycznych" mających znaczenie dla skutecznego i efektywnego wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych umożliwiających świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną. Raport końcowy, http://ecorys.pl/zalaczniki/publikacje/59/ECORYS_Cz_I_wyniki.pdf.
 7. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2013), Diagnoza dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, https://mc.gov.pl/files/wp-content/uploads/2013/10/zal-1-popc-ver-3-0_diagnoza_2-10-13.pdf.
 8. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (2014), Wpływ cyfryzacji na działanie urzędów administracji publicznej w Polsce w 2014 r., https://mac.gov.pl/files/raport_e-administracja_w_oczach_internautow_2014_z.pdf.
 9. Perdał R. (2014), Czynniki rozwoju elektronicznej administracji w samorządzie lokalnym w Polsce, Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 10. Popiołek M. (2013), Bariery rozwoju e-administracji w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług nr 105, s. 161-168.
 11. United Nations (2014), United Nations. Global E-government Survey 2014, United Nations Department of Economic and Social Affairs, New York.
 12. Ziemba E. (2012), Miejsce e-administracji w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego - teoria i praktyka, "Collegium of Economic Analysis Annals", (24), s. 331-349.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu