BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej i zmian w systemie dochodów samorządowych
Financial Stability of Local Government Units in Respect of the New Financial Perspective of the European Union and Changes in the System of Local Government Income
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 7-23, rys., tab., bibl.29 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny
Local government
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych wyzwań stojących przed jednostkami samorządu terytorialnego jako beneficjentami środków pomocowych Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, przede wszystkim w kontekście ich stabilności finansowej oraz wprowadzonych w ostatnich latach zmian odnoszących się do ich dochodów budżetowych. Autorka zakłada, że w systemie finansów lokalnych istnieją cztery kluczowe komponenty przesądzające o stabilności finansowej (fiskalnej) jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów i województw samorządowych), rzutujące na zdolności absorpcyjne tych jednostek jako beneficjentów środków unijnych. Są to: dochody budżetowe, wydatki budżetowe, osiągane wyniki (ogólne i operacyjne) oraz zadłużenie. W artykule szczególny akcent położono zwłaszcza na pierwszą z wymienionych kategorii, próbując powiązać ten wątek z zagadnieniami stabilności finansowej jednostek sektora finansów publicznych, a także kwestią specyfiki nowej perspektywy finansowej UE. Podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta perspektywa jest znacznie trudniejsza dla beneficjentów samorządowych od poprzedniej, tj. dotyczącej lat 2007-2013.(abstrakt autora)

The aim of the article is to identify the key challenges facing local government units as beneficiaries of European Union funds in the new financial perspective 2014-2020, especially in the context of their financial stability and changes relating to their budget revenues introduced in recent years. The author assumes that in the system oflocal finances there are four key components which determine financial (fiscal) stability of local government units (gminas, poviats and voivodeships), projecting on the absorption capacity of these units as beneficiaries of EU funds. These are budget revenues, budget expenditures, results achieved (general and operational) and debt. In the article, special emphasis is placed particularly on the first of these categories, trying to link this topic with issues of financial stability of units of the public finance sector, as well as the issue of the specificity of the new EU financial perspective. An attempt was made to answer the question of why this perspective is much more difficult for the beneficiaries oflocal governments from the previous one, i.e. relating to the years 2007-2013. (author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bank Danych Lokalnych (BDL). Pobrane z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/ temat (2016).
 2. Bath, P. (2001). Resource for Success Series. Virginia: USA Nature Conservancy, Arlington.
 3. Brdulak, J. (2001). Problemy rozwoju regionalnego. Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona.
 4. CICA (Canadian Institute of Chartered Accountants) (1997). Indicators of Government Financial Condition. Toronto: CICA.
 5. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010). Bruksela: Komisja Europejska.
 6. Eurostat Database. Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (2016).
 7. Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego 2014 (2015). Warszawa: GUS.
 8. Hausner, J. (red.). (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.
 9. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jed-nostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (2016).
 10. International Public Sector Accounting Standards (2015). New York: International Federation of Accountants.
 11. Klank, L. (2014). Stabilność finansowa jednostek samorządu terytorialnego, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. XV, z. 9, cz. III, 71-86.
 12. Kogut-Jaworska, M. (2015). Problem nadmiernego zadłużania się jednostek samorządu terytorialnego w Polsce wobec wyzwań rozwojowych w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 395, 139-148.
 13. Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego. Pobrane z: http://www.mf.gov.pl/web/wp/budzet-panstwa/finanse-samorzadow/opracowania (2016).
 14. Navarro-Galera, A., Rodriguez-Bolivar, M.P., Alcaide-Munoz, L., López-Subires, M.D. (2016). Measuring the financial sustainability and its influential factors in local governments. Applied Economics, Vol. 48, Issue 41, 3961-3975.
 15. Nowa perspektywa programowo-finansowa UE 2014-2020 - najważniejsze zmiany (2013). Kraków: Centrum Doradztwa Rolniczego.
 16. Polański, Z., Pietrzak, B., Woźniak, B. (2012). System finansowy w Polsce, t. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Poniatowicz, M. (2015). Determinanty autonomii dochodowej samorządu terytorialnego w Polsce. Nauki o Finansach, 1 (22), 11-30.
 18. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa (2014). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 19. Raport o stabilności systemu finansowego (2016). Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 20. Sierak, J. (2015). Finansowanie inwestycji komunalnych w nowej perspektywie funduszy UE 2014-2020. "Samorządowa Akademia Finansów III edycja". Pobrane z: www.saf.ews21.pl.
 21. Sierak, J., Bitner, M. i in. (2013). Oszacowanie środków niezbędnych do zapewnienia krajowego wkładu publicznego do projektów realizowanych w ramach średniookresowych ram finansowych 2014-2020. Raport z przeprowadzonych badań, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 22. Sierak, J. (2015). Programowanie finansowania komunalnych projektów inwestycyjnych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020. Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno- -Społecznego. Studia i Prace, nr 3, t. 4, Finanse Publiczne i Ubezpieczenia, 173-187.
 23. Słodowa-Hełpa, M. (2005). Możliwości absorpcji Unii Europejskiej przez polskie regiony, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, z. 1.
 24. Stavins, R., Wagner, A, Wagner, G. (2003). Interpreting Sustainability in Economic Terms: Dynamic Efficiency plus Intergenerational Equity. Economics Letters, Vol. 79, Issue 3, 339-343.
 25. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. T.j. DzU 2013, poz. 885.
 26. Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych. DzU 2013, poz. 1646 z późn. zm.
 27. Wojtach, A. (2012). Uwarunkowania zdolności absorpcyjnej funduszy unijnych w administracji publicznej. Zarządzanie i Finanse, t. 3, 1.
 28. Wójtowicz, K. (2014a). Podział zadań publicznych między państwo a samorząd a problem zapewnienia stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 40 (4), 303-312.
 29. Wójtowicz, K. (2014b). Udział w podatkach państwowych a problem stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Vol. XLVIII.2, 135-143.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu