BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Alińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Istota, mierniki i ocena stabilności publicznego systemu finansowego w kontekście doświadczeń globalnego kryzysu finansowego
The Essence, Measures and Evaluation of the Public Financial System Stability in the Context of Experiences of the Global Financial Crisis
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 49-59, tab., bibl.9 poz.
Keyword
Finanse publiczne, Kryzys finansowy
Public finance, Financial crisis
Note
summ., streszcz.
Abstract
inanse publiczne, stabilność systemu finansowego, kryzys finansowy Streszczenie. W dobie kryzysu finansowego występuje szczególna potrzeba dbałości o utrzymanie stabilności sektora finansów publicznych. Wiąże się to między innymi z koniecznością podejmowania działań stymulacyjnych i aktywizujących procesy gospodarcze, co z kolei przyczynia się do trudności w zachowaniu równowagi fiskalnej. Coraz częściej wskazuje się także na potrzebę poszukiwania nowego paradygmatu w finansach publicznych, który wykorzystywać będzie doświadczenia płynące z globalnego kryzysu finansowego. Podstawą do podjęcia bardziej szczegółowych badań i analiz jest identyfikacja istoty zagadnień związanych z utrzymaniem stabilności finansów publicznych oraz zachowaniem równowagi fiskalnej. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty, roli i oceny stabilności publicznego systemu finansowego poprzez identyfikację podstawowych jego mierników, cech i uwarunkowań.(abstrakt oryginalny)

In the times of crisis, there is a particular need to maintain the stability of the public finance sector. However, the need to undertake stimulating and activating measures processes causes many difficulties in maintaining the fiscal balance. Increasingly, it points to the need to seek a new paradigm in public finances, which will use the experience from the global financial crisis. Among other things, it must be distinguished between maintaining public finance stability and maintaining fiscal sustainability. The aim of this article is to present the essence and the role as well as to assess the stability of the public financial system, by identifying its basic metrics, features and conditions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alińska, A. (red.). Public finance in Poland. Warszawa.
  2. Ciżkowicz, P., Michalska, K., Rzońca, A. (2011). Determinanty bezpiecznego poziomu długu publicznego. Studia BAS, 4 (28).
  3. GUS (2016). Komunikat dotyczący deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2015 r. Warszawa.
  4. Keliuotytė-Staniulėnienė, G. (2015). Fiscal sustainability and its impact to financial stability in Lithuanian and other new member states of the European Union. Ekonomika, 94 (2).
  5. Kosycarz, E. (2015). Polityka fiskalna. [W:] A. Alińska, B. Woźniak (red.). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
  6. Krejdl, A. (2006), Fiscal Sustainability - Definition, Indicators and Assessment of Czech Public Finance Stability. Czech National Bank Working Paper Series, 3.
  7. Moździerz, A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  8. Rutkauskas, V. (2015). Financial stability, fiscal sustainability and changes in debt structure after economic downturn. Ekonomika 94 (3).
  9. Woźniak, B. (2015). Sektor finansów publicznych. [W:] A. Alińska, B. Woźniak (red.), Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-04
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu