BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
Title
Wydatki inwestycyjne jako stymulanta wydatków bieżących w miastach na prawach powiatu
Investment Expenditures as a Stimulus of Operational Expenditures in Large Cities
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 75-84, rys., tab., bibl.14 poz.
Keyword
Budżet, Wydatki inwestycyjne
Budget, Investment expenditures
Note
summ., streszcz.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie siły wpływu wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące miast na prawach powiatu. By zrealizować ten cel, dokonano wprowadzenia teoretycznego, gdzie wskazano uzasadnienie wzrostu wydatków bieżących ze względu na wydatki inwestycyjne poniesione w latach ubiegłych. Wskazano także na rolę polityki inwestycyjnej oraz jej ukierunkowanie na wykorzystanie dostępnych, bezzwrotnych źródeł dochodów o charakterze grantowym. Z tego też względu za okres badawczy obrano lata 2004-2015, tj. obejmujące dwa okresy programowania unijnego. Analizę przeprowadzono z użyciem klasycznej metody najmniejszych kwadratów oraz metody o ustalonych efektach. Otrzymane wyniki potwierdzają, że istotny statystycznie wpływ na wydatki bieżące jednostek budżetowych mają przede wszystkim wydatki poniesione w roku poprzedzającym rok budżetowy oraz w latach wcześniejszych, co jest zgodne z założeniami badania.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to indicate the strength of the impact of investment expenditures on operational expenditures in large cities in Poland. To achieve this goal theoretical background have been conducted, w here justification for the increase in operational expenditure due to investment expenditures incurred in previous years was indicated. The article also points out the role of investment policy and its focus on the use of available , non-returnable sources of revenues (grants) . Therefore, for the research period 2004-2015 was chosen, i.e. comprising two programming periods of the EU funds. The analysis was performed using the classical least squares method and the fixed effects panel analysis. The results confirm that a statistically significant effect on the operational expenditures are primarily affected by investment expenditures in previous years, which is consistent with the objectives of the study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chrzanowski, M. (2014). Evolution of public finance sector's income and expenditure between 2004 and 2011. Folia Oeconomica, 1 (299).
 2. Chrzanowski, M. (2015). Polityka regionalna a system finansów publicznych. Wpływ wydatków strukturalnych na tempo konwergencji polskich regionów, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 3. Cichocki, K.S. (2013). Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych do wspomagania wieloletniego planowania finansowego w sektorze samorządowym. Nauki o Finansach, 4.
 4. Dylewski, M. (2007). Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunko-wania, procedury, modele. Warszawa: Difin.
 5. Franek, S. (2012). Wieloletnia prognoza finansowa - przymus czy potrzeba? Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 46 (3 (XLVI)).
 6. Franek, S. (2013). Wieloletnie planowanie budżetowe w podsektorze rządowym. Warszawa: Difin.
 7. Jastrzębska, M. (2005). Polityka inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd Terytorialny, 9.
 8. Kosek-Wojnar, M. (2006). Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego w sferze wydatków. Folia Oeconomica Bochniensia: zeszyty naukowe, 4.
 9. Krajewski, P., Mackiewicz, M., Krajewski, S. (2010). Przygotowanie wieloletniej pro-gnozy finansowej - wybrane problemy metodologiczne. Finanse Komunalne, 7-8.
 10. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych (2005). Działalność inwestycyjna jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2004, Warszawa. Pobrane z: http://rio.gov.pl/html/analizy/inw _ komunalne/dzialalnosc _ inw.pdf.
 11. Szołno-Koguc, J. (2011). Wieloletnia prognoza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami samorządowymi. Wyzwania dla samorządów w nowej perspektywie europejskiej: VII Forum Samorządowe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 76.
 12. Uryszek, T. (2011). Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego a ich działalność inwestycyjna. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 37.
 13. Wyszkowska, D. (2010). Fundusze unijne jako źródło finansowania inwestycji komunalnych. Optimum, 1, 45.
 14. Zioło, M. (2011). Zewnętrzne, obce źródła finansowania wydatków inwestycyjnych gmin i determinanty ich doboru. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, JO.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu