BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowski Kamil (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Title
Dotychczasowe doświadczenia i możliwości implementacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce
Previous Experience and Possibilities of Implementation of Public-Private Partnership by Local Governments in Poland
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 85-94, bibl.14 poz.
Keyword
Inwestycje, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Samorząd terytorialny
Investment, Public-Private Partnerships (PPP), Local government
Note
summ., streszcz.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego są odpowiedzialne za realizację wielu zadań publicznych. Nie zawsze dysponują odpowiednimi środkami finansowymi, aby móc zapewnić pożądany standard usług. Jednym z rozwiązań takich problemów może być finansowanie zadań publicznych samorządu na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego. Tworzenie relacji i nawiązywanie współpracy wymaga wzajemnych konsultacji i ustaleń dotyczących kształtu przyszłych projektów. Celem artykułu jest diagnoza czynników warunkujących oraz wskazanie barier utrudniających realizację projektów w ramach formuły partnerstwa publiczno-prywatnego. Ponadto dokonano oceny dotychczasowych doświadczeń i wskazano na większą możliwość wykorzystania w przyszłości partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego. Podano przykłady realizowanych zadań i przedsięwzięć inwestycyjnych w formule PPP w województwie mazowieckim z uwzględnieniem czynników prawnych, finansowych i organizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

Local government units are responsible for the implementation of many public tasks. It's not always have adequate financial resources to be able to provide the desired standard of service. One solution to these problems is the financing of public tasks oflocal government on the principles of public-private partnership. Creating relationships and cooperation requires mutual consultation and understanding on the shape of future projects. The aim of the article is to diagnose the determinants and identify barriers to implementation of projects under the formula public-private partnership. In addition, the evaluation of past experience and pointed to greater opportunity for future public-private partnership by local government units. There are examples of tasks performed and investment projects PPP in Mazowieckie, taking into account of legal, financial and organizational. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzozowska, K. (2011). Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, s. 19, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/EIOGZ_20ll_nr 91.
 2. Cenkier, A. (2011). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda wykonywania zadań publicznych, wyd. 2. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 3. Collins, N., Pitt, M., Walls, A. (2006). The Private Finance Initiative and Value for Money. Journal of Property Investment and Finance, 4 (24).
 4. Essig, M., Batran, A. (2005). Public-private partnership - Development of long-term relationships in public procurement in Germany. The 15'h Annual IPSERA Conference 2005: Public Procurement, 11.
 5. European PPP Expertise Center (2011). The Guide to Guidance. How to Prepare, Procure and Deliver PPP Projects. European Investment Bank, Luxemburg. Pobrane z: http://www.eib.org/epec/resources/guide-to-guidance-en.pdf.
 6. Glapa, A. (2005). Partnerstwo publiczno-prywatne jako metoda realizacji zadań publicznych. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Polityki Regionalnej.
 7. Green Paper on Public-Private Partnerships and Community Law on Public Contracts and Concessions, European Commission, COM (2004), 327 final.
 8. Grzybowski, W. (2013). PPP realia czy mrzonki? Przegląd Komunalny, 1 (256). Hausner, J. (red.) (2013). Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warszawa: Centrum PPP.
 9. Herbst, I., Jagusztyn-Krywnicki, T., Szewczyk, P. (2013). Rynek PPP w Polsce 2012. Warszawa: Fundacja Centrum PPP.
 10. Korbus, B., Cieślak, R., Zalewski, D. (2013). Raport rynku PPP. Ocena obecnego stanu i perspektyw finansowego zaangażowania sektora prywatnego i publicznego w roz-wój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Pobrane z: http://www.mg.gov.pl/ fies/upload/19767/20131218_raport_lnstytut_PPP.pdf.
 11. Kozłowska, A. (2011). PPP krok po kroku. Podręcznik o partnerstwie publiczno-prywatnym. Warszawa: Investment Support.
 12. Sawicki, T. (2014). Partnerstwo publiczno-prywatne jako forma finansowania samorządowych inwestycji infrastrukturalnych. Szanse i zagrożenia. Dostępność finansowania długoterminowego dla projektów PPP. Studia BAS, 3 (39).
 13. Siwek, K. (2012). Kompromis na miarę sukcesu. Przegląd Komunalny, 7 (250). Słodowa-Helpa, M. (2014). Zagraniczne doświadczenia w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego - inspiracje i rekomendacje dla Polski. Studia BAS, 3 (39).
 14. Smalec, A. (2011). Znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego dla rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 76.
 15. Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, DzU 2009, nr 19. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, DzU nr 157, poz. 1240. Valila, T. (2005). How expensive are cost savings? On the economics of public-private partnerships. EIB Papers, 10.
 16. Wilkin, J. (2012), Teoria wyboru publicznego. Główne nurty i zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 17. Wójcik, P. (2005). Jak współpracować w gminie z prywatnym inwestorem. Gazeta Prawna, 53.
 18. Zysnarski, J. (2003). Partnerstwo publiczno-prywatne. Teoria i praktyka. Gdańsk: Wydawnictwo Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Kadr. https://bazappp.gov.pl/project_base/39#project-list, dostęp 9.06.2016.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu