BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Efekty zarządzania finansami przez miasta metropolitalne
The Effects of the Financial Management in Metropolitan Cities
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 95-109, rys., tab., bibl.14 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Miasto, Metropolizacja, Sytuacja finansowa, Analiza wskaźników finansowych
Local government, City, Metropolisation, Financial situation, Financial indicators analysis
Note
summ., streszcz.
Abstract
Możliwości gospodarowania są uzależnione od skali uzyskiwanych dochodów, w tym dochodów własnych, ponoszonych wydatków bieżących i majątkowych oraz realizowanych i planowanych projektów inwestycyjnych i źródeł sfinansowania kosztów inwestycyjnych. W opracowaniu badaniem za lata 2012-2014 objęto miasta mające status miast metropolitalnych, czyli ośrodków o największym znaczeniu i oddziaływaniu na otoczenie. Celem opracowania jest zbadanie, czy wielkość jednostki samorządu terytorialnego oraz możliwość skupiania, przyciągania i rozwoju kapitału ludzkiego wpływa na efekty zarządzania finansami publicznymi w jej obrębie. W badaniu analitycznym wykorzystano wyniki badania sytuacji finansowej miast metropolitalnych wykonanego przez Ministerstwo Finansów w 2015 r. (abstrakt oryginalny)

Economic possibilities have been depended very much on income, own incomes, current and property expenses, planned and executed projects. In article a research for period 2012-2014 covered Polish cities with metropolitan status, that means cities of the biggest influence on surroundings. The aim of article is to check whether a size of a local government and its possibility to focus and expand human capital has been effected on public finance management. The research is based on results of study on financial standing of metropolitan cities in Poland prepared by Ministry of Finance.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GUS (2015). Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r. Warszawa. Klasik, A. (1998). Rola metropolii w rozwoju regionalnym. [W:] Funkcje metropolitalne Krakowa, vol. 1. Kraków: MCK.
 2. Korcelli, P. (2008). Megamiasta. Warszawa: PAN.
 3. Markowski, T., Marszał, T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja.
 4. Problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 5. Mikuła, Ł. (2010). Metropolia a region - problemy ustrojowe i polityczne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 245.
 6. Ministerstwo Finansów (2015). Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014. VIII. Wskaźniki dla metropolii. Warszawa.
 7. Poniatowicz, M., Salachna, J.M., Perło, D. (2010). Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego. Warszawa: Wolters Kluwer business.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.
 9. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego (2015). Warszawa.
 10. Surówka, K. (2013). Samodzielność.finansowa samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: PWE.
 11. Szmytkie, R. (2013). W kwestii metropolii i obszarów metropolitalnych. Przegląd Administracji Publicznej, 2.
 12. Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny.
 13. Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
 14. www.metropolie.pl, dostęp 15.06.2016.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-08
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu