BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marcinowicz Ludmiła (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Title
Rola pielęgniarki i położnej w sprawowaniu podstawowej opieki zdrowotnej
The Role of a Nurse and Midwife in Providing Primary Health Care
Source
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, t. 12, nr 4, s. 352-357, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Opieka zdrowotna, Świadczenia zdrowotne, Szpitalnictwo
Health care, Health care benefits, Hospital service
Note
summ.
Abstract
Celem pracy jest przedstawienie roli pielęgniarki i położnej POZ zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi i literaturą przedmiotu. Do realizacji założonego celu wykorzystano metodę analizy piśmiennictwa oraz aktów prawnych.(fragment tekstu)

The scope of responsibilities and services of a nurse and midwife in primary health care was presented on the basis of a review of literature and current legal acts. The scope of responsibilities of a primary care nurse and midwife includes services provided at the patient's home and at an outpatients' clinic concerning health promotion and disease prevention, as well as nursing, diagnostic, therapeutic and rehabilitation services. Services provided by a nurse in educational environment include carrying out and interpreting screening tests, counselling for students with health problems, care for students with chronic illnesses and disabilities, first aid, consultancy for the head teacher and participation in health education, including oral health issues. The objective of long-term home nursing care is to provide nursing care services at the patient's home, to instruct caregivers regarding proper care for the patient and to prepare the patient and their family to self-care and self-management.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej. Dz.U. 2011 Nr 174, poz. 1039.
 2. Poznańska S., Pielęgniarstwo - zakresy rozumienia dziedziny, w: Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.), Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia teoretyczne. Wyd. II. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008: 21-34.
 3. Kilańska D. (red.), Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Wydawnictwo Makmed, Lublin 2010: 141-142.
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 roku w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. Nr 214, poz. 1816. Załącznik nr 2.
 5. Zarządzenie Nr 72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
 6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 2008 roku Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
 7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. 2013, poz. 1248.
 8. Marcinowicz L., Chlabicz S., Konstantynowicz J., Gugnowski Z., Involvement of family nurses in home visits during an 8-year period encompassing primary healthcare reforms in Poland. "Health Soc. Care Community" 2009; 17: 327-334.
 9. Stefanowicz A., Kulik T.B., Żołnierczuk-Kieliszek D., Pacian A., Janiszewska M., Czy uczestnictwo pielęgniarek środowiskowych w szkoleniach onkologicznych ma wpływ na podejmowanie działań z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych w podstawowej opiece zdrowotnej?. "Probl. Pielęg." 2011; 19: 365-371.
 10. Rząca M., Charzyńska-Gula M., Stanisławek A., Zadania pielęgniarki rodzinnej wobec osób zagrożonych chorobą niedokrwienną serca w świetle diagnozy zachowań zdrowotnych wybranej grupy osób. "Probl. Pielęg." 2011; 19(4): 515-519.
 11. Doroszkiewicz H., Elementy promocji zdrowia wobec ludzi starszych w aktywności zawodowej pielęgniarki środowiskowej. "Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska [Med.]" 2007; 62(Suppl 18.); 2: 66-68.
 12. Doroszkiewicz H., Bień B., Community nursing care of the elderly during transformation of the primary health care system. "Rocz. Akad. Med. Bialymst." 2005; 50(Suppl. 1): 102-106.
 13. Zaczyk I., Brzyska M., Stypuła A., Tobiasz-Adamczyk B., Zadania pielęgniarki środowiskowej związane z potrzebami ludzi starszych na podstawie wyników grup fokusowych przeprowadzonych w ramach projektu europejskiego PROGRESS: "Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających we własnych gospodarstwach domowych". "Probl. Pielęg." 2011; 19: 239-243.
 14. Biskupska M., Niewiadomski T.J., Współpraca położnych podstawowej opieki zdrowotnej z podmiotami świadczącymi opiekę nad kobietami, noworodkami i niemowlętami do drugiego miesiąca życia. "Probl. Pielęg." 2009; 17: 301-305.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. Dz.U. Nr 139, poz. 1133.
 16. Lizak D., Seń M., Laska E., Rola pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania w kreowaniu prozdrowotnych postaw uczniów. "Pielęg. XXI Wieku" 2012; 4: 129-133.
 17. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Zeszyt 10-11. Wydanie specjalne. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2006.
 18. Zarządzenie Nr 87/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej.
 19. Stojak Z., Zasady kierowania pacjentów do pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej. "Lek. Rodzinny" 2013; 1: 66-68.
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Dz.U. 2010.255.1719.
 21. Donabedian A. (red.), An Introduction to Quality Assurance in Health Care. Oxford University Press, Oxford 2003: 46-47.
 22. Płaszewska-Żywko L., Model teoretyczny pielęgniarstwa Dorothei Orem, w: Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.), Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia teoretyczne. Wyd. II. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008: 190-200.
 23. Zarzycka D., Model teoretyczny pielęgniarstwa Wirginii Henderson, w: Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. (red.), Podstawy pielęgniarstwa. Tom I. Założenia teoretyczne. Wyd. II. Wydawnictwo Czelej, Lublin 2008: 183-190.
 24. Kawczyńska-Butrym Z., Rodzina - zdrowie - choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Czelej, Lublin 2001: 113-118.
 25. Lurka K., Pani od wszystkiego. "Służba Zdrowia" 2014; 34-42: 60-63.
 26. Ustawa z dnia 21 marca 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. 2014, poz. 619.
 27. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 roku w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dz.U. 2014, poz. 779.
 28. Szcześniak A., Jędrysiak P., Wzrasta średnia wieku pielęgniarek i położnych. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. http://www.nipip.pl/index.php/samorzad/stat/2730; dostęp: 15.12.2014.
Cited by
Show
ISSN
1731-7398
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.14.037.3797
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu