BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burzyńska Dorota (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny)
Title
Władztwo zadaniowe gminy w postępowaniu z odpadami komunalnymi w gminie
The Local Task Authority in Municipal Waste Procedure
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 111-122, tab., bibl.21 poz.
Keyword
Samorząd terytorialny, Obszar metropolitalny, Miasto, Analiza finansowa, Wskaźniki finansowe
Local government, Metropolitan area, City, Financial analysis, Financial indicators
Note
summ., streszcz.
Abstract
Gospodarka odpadami komunalnymi stanowi jeden z najważniejszych priorytetów zadaniowych gmin w Polsce. Wprowadzenie systemu od 1 lipca 2013 r. nałożyło na administrację samorządową nowe obowiązki i prawa. Tworząc nowy system gospodarowania odpadami, uwzględniono m.in. organizację odbioru odpadów, ich selektywną zbiórkę oraz utrzymanie i eksploatację instalacji, urządzeń do ich odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z oczekiwaniami unijnymi. Celem artykułu jest określenie zakresu władztwa zadaniowego gminy w gospodarce odpadami komunalnymi w Polsce, wskazanie przesłanek prawnych do wprowadzenia nowego systemu oraz ocena funkcjonowania działań samorządów gminnych realizujących odpowiednie zadania z zakresu gospodarki odpadami.(abstrakt oryginalny)

Economy municipal wastes is the important priority in communal units of local governments in Poland. The introducing the new system from 1 July 2013 imposed on the local authority municipality new responsibilities. By creating the new system of the waste management the arrange of the waste reception, selective waste collection, maintenance and operation of the installation (for their recovery and disposal in accordance with EU expectations) has been taken into account. The aim of the article is to define the scope of the local task authority in municipal waste procedure in Poland, indication of the legal conditions, implementing the new system and the evaluation of the functioning the local authority activity implementation in the relevant ratios of the municipal waste management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dobrowolski, D. (2002). Przykłady systemów gospodarki odpadami w Europie. Odpady i Środowisko, 2.
 2. Dyrektywa z 15.07.1975 r. w sprawie odpadów. Dz. Urz. WE L 194.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z 19.11.2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 4. Górski, M. (2013). Nowy system prawny w gospodarce odpadami. Warszawa: Rekopol Organizacja Odzysku.
 5. Górski, M. (2010). Nowy system zarządzania odpadami komunalnymi? Przegląd Komunalny, 12.
 6. GUS. Pobrane z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/infrastruktura-komunalna-nieru-chomosci/nieruchomosci-budynki-infrastruktura-komunalna/infrastruktura-komunalna-w-2014-r-,3,12.html.
 7. Korzeniowski, P. (2014). Model prawny systemu gospodarki odpadami. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 8. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014. Warszawa 2010. Projekt z dnia 30.07.2010. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13.09.2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2013, poz. 1399.
 9. Rosik-Dulewska, C. (2015). Podstawy gospodarki odpadami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów, poz. 676. Pobrane z: https://www.mos.gov.pl/g2/big/2012 _ 07 /ld56c64f83a2lf4c2efe93d40212a6f9. pdf, dostęp 4.03.2016.
 11. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów. DzU z 29.12.2014 r., poz. 1923, na podstawie DzU 2013, poz. 21, z późn. zm.
 12. Styś, T., Foks, R., (2014). Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.
 13. Perspektywa 2030. Warszawa: Instytut Sobieskiego.
 14. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana). Dz. Urz. 2012/C 326/01.
 15. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. DzU 1990., nr 16, poz. 95, zpóźn. zm.
 16. Ustawa z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 17. DzU 1999, nr 132, poz. 622, z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. DzU 2001, nr 62, poz. 628, z późn. zm. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2011, nr 152, poz. 897, z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. DzU 2013, poz. 21.
 20. Ustawa z dnia 12 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. DzU 2013, poz. 228.
 21. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. DzU 2015, poz. 122.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-09
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu