BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jagoda Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kołakowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Zespoły projektowe w strukturze łańcucha dostaw przedsiębiorstw produkcyjnych - warianty lokalizacyjne
Project Teams in the Structure of a Supply Chain - Location Variants
Source
Przegląd Organizacji, 2017, nr 4, s. 6-13, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Sieci przedsiębiorstw, Praca zespołowa, Grupy projektowe, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Supply chain, Production enterprise, Enterprise networks, Team work, Project teams, Enterprises study, Research results
Note
summ., Publikacja sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2013/09/B/HS4/01260 w ramach projektu "Metody zarządzania w japońskich łańcuchach dostaw w Polsce i Wielkiej Brytanii"
Abstract
W artykule zaprezentowano warianty lokalizacji zespołów projektowych w strukturze łańcucha dostaw w ujęciu modelowym. Stanowiło ono podstawę do rozpoznania, w warunkach studium przypadków, rozwiązań organizacyjnych wybieranych przez podmioty łańcucha dostaw. Przeprowadzone badania wykazały popularność trzech z dwunastu wyłonionych modelowo rozwiązań, przy czym w każdym z tych trzech, ośrodek kierowniczy projektu znajduje się w strukturze lidera łańcucha dostaw. Z badań empirycznych wynika również, że powoływanie struktur projektowych w łańcuchu dostaw powoduje integrację poszczególnych podmiotów w sieci. Jej poziom, wynikający z "nałożenia" na strukturę sieciową struktury projektowej zależy m.in. od architektury zespołu projektowego w strukturze łańcucha dostaw. (abstrakt oryginalny)

The paper presents a theoretical model of location variants of project teams in the structure of a supply chain. The model provided the basis for a case-study examination of the solution selected by the supply chain links. The conducted research has shown the popularity of three out of twelve solutions presented in the model, moreover in each of the three most popular solutions the managing centre of a project is located in the structure of a supply chain leader. The empirical tests have also revealed that the creation of projects teams in a supply chain results in the integration of entities within a network. The level of integration, being a consequence of placing the team structure over the project structure, depends among others on the architecture of the project team in the supply chain structure. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bishop S.K. (1999), Cross-functional Project Teams in Functionally Aligned Organizations, "Project Management Journal", Vol. 30, No. 3, pp. 6-12.
 2. Cohen S.G, Bailey D.E. (1997), What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research from the Shop Floor to the Executive Suite? "Journal of Management", Vol. 23, No. 3, pp. 239-290.
 3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J. Jr. (2002), Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa.
 4. Estampe D., Lamouri S., Paris J.L., Brahim-Djelloul S. (2013), A Framework for Analysing Supply Chain Performance Evaluation Model, "International Journal of Production Economics", Vol. 142, No. 2, pp. 247-258.
 5. Gunasekaran A., Ngai E.W.T. (2004), Information Systems In Supply Chain Integration And Management, "European Journal of Operational Research", Vol. 159, No. 2, pp. 269-295.
 6. Jagoda A., Kołakowski Т. (2016), Zespoły projektowe jako narzędzie integracji łańcucha dostaw - studium przypadku przedsiębiorstwa japońskiego, "Zarządzanie i Finanse", Vol. 14, Nr 2/2, s. 101-111.
 7. Jarillo J.C. (1988), On Strategic Networks, "Strategic Management Journal", Vol. 9, No. 1, pp. 31-41.
 8. Kasperek M. (2008), Koncepcja i typologia projektów logistycznych, [w:] J. Witkowski, A. Skowrońska (red.), Zarządzanie projektami logistycznymi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 28-37.
 9. KPMG, Poland's Position as a Business Partner for Japan, 2014.
 10. Lichtarski J.M. (2011), Struktury zadaniowe. Składniki, własności, uwarunkowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 11. Trocki M., Grucza B. (red.) (2007), Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa.
 12. Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Witkowski J. (2010), Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje. Procedury. Doświadczenia, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu