BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bałtowski Maciej (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Rola państwa w "dobrych" systemach gospodarczych - próba analizy empirycznej
Role of the State in "Good" Economic Systems - an Attempt at the Empirical Analysis
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rola państwa w gospodarce, System gospodarczy, Ekonomia dobrobytu, Jakość życia, Wskaźnik rozwoju społecznego, Redystrybucja
States' role in economy, Economic system, Welfare economics, Quality of life, Human Development Index (HDI), Redistribution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest dokonanie skrótowej i bardzo uproszczonej - ze względu na objętość tekstu - analizy relacji pomiędzy zakresem państwa w gospodarce (zakresem ingerencji państwa) a jakością systemu gospodarczego. Pytanie badawcze, na które została podjęta próba odpowiedzi, jest następujące: czy istnieje zauważalna korelacja (nie przesądzając kierunku tej korelacji) pomiędzy jakością systemu gospodarczego, a głębokością czy zakresem oddziaływania państwa na ten system? Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej dokonano krótkiej analizy kategorii "dobra gospodarka" i "dobry system gospodarczy" w aspekcie historyczno-teoretycznym. W części drugiej przedstawiono założenia i uproszczenia niezbędne do przeprowadzenia badań empirycznych. Część trzecia zawiera wyniki tych badań oraz wnioski z nich wynikające.(abstrakt oryginalny)

The objective of the study is to carry out the simplified and shortened - on grounds of the length of text - analysis of the relations between the range of the state in the economy (the range of the state's intervention) and the quality of an economic system. Research question to which we attempt to answer is: is there a noticeable correlation (not pre-empting if it is negative or positive) between the quality of an economic system and a range of the government intervention in this system. The publication is composed of three parts. The first part contains a short analysis of the idea "good economy" and "good economic system" in the historical and theoretical aspect. In the second part we present the assumptions and simplifications necessary to carry out the empirical research. The third part contains the results of the study and the derived conclusions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bałtowski M. (2016), Dlaczego ekonomia stosowana zawodzi? [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, WN PWN, Warszawa.
 2. Better Life Index - Edition 2016, OECD, http://stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=BLI# (dostęp: 20.08.2016).
 3. Blaug M. (1994), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Engels F. (1949), Zasady komunizmu, KiW, Warszawa.
 6. Fiedor B. (2013), Uwagi o potrzebie równowagi metodologicznej w ekonomii, "Studia Ekonomiczne", nr 1.
 7. Friedman M. (1966), On the Methodology of Positive Economics [w:] Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago.
 8. Glapiński A. (2005), Meandry historii ekonomii. Między matematyką a poezją, SGH, Warszawa.
 9. Human Development Report 2015, UNDP, New York.
 10. Kołodko G.W. (2010), Świat na wyciągnięcie myśli, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 11. Malinowski G. (2016), Cele gospodarowania i ich pomiar w ekonomii "popekabowskiej" [w:] M. Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. North D.C. (1990), Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University Press, Cambridge, NY.
 13. Stiglitz J.E., Sen A., Fitoussi J.P. (2013), Błąd pomiaru. Dlaczego PKB nie wystarcza, PTE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu