BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kościelniak Helena (Częstochowa University of Technology), Puto Agnieszka (Częstochowa University of Technology)
Title
Crisis Management : Effect of Financial Liquidity on Return on Equity in Enterprises of the Sector of Building Materials
Zarządzanie w kryzysie : wpływ płynności finansowej na zwrot kapitału w przedsiębiorstwach sektora materiałów budowlanych
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 2 (26), s. 67-77, tab., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Zarządzanie w kryzysie, Płynność finansowa, Kapitał, Rynek materiałów budowlanych
Crisis management, Financial liquidity, Capital, Building materials market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest oszacowanie związku pomiędzy płynnością finansową a zwrotem z kapitału. Badania empiryczne były próbą określenia, który z czynników w największym stopniu przyczynił się do zmian w zwrocie z kapitału i jak istotna była rola odgrywana w tym względzie przez zmiany w płynności finansowej w spółkach giełdowych w sektorze materiałów budowlanych w warunkach kryzysu. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to evaluate the relationship between financial liquidity and return on equity. The empirical studies attempted to determine which of the factors contributed to the greatest extent to changes in return on equity and how important was the role played in this respect by changes in financial liquidity in joint stock companies in the sector of building materials under conditions of crisis. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Callender G.: Efficiency and management. Routledge, Abingdon 2009.
 2. Daft Richard L.: Management. South-Western, Cengage-Western, 2010.
 3. Duraj J.: Podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2004.
 4. Heizer J.: Operations Mannagement, Prentice Hall, 2006.
 5. Karbownik E.: Advantages and problems related to implementation of Enterprise Resource Planing System. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", nr 1(17). Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 6. Lyroudi K., Rychter (Bolek) M.: An investigation of the companies liquidity and the factors affecting it: The case of Poland. Multinational Finance Society Annual Conference, Kraków 2012.
 7. Marciniak S.: Zarządzanie w kryzysie. Kwartalnik Naukowy "Organizacja i Zarządzanie", nr 2(20). Politechnika Śląska, Gliwice 2012.
 8. Oniszczuk J.: Normalność i kryzys. Jedność i różnorodność. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010.
 9. Pomykalska B., Pomykalski P.: Analiza finansowa przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007.
 10. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.
 11. Siemińska E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2002.
 12. Sierpińska M., Wędzki D.: Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 1997.
 13. Skowron-Grabowska B.: The Network Nature of Innovative Activity of Companies, Determinants of Modern Management Concepts in the Enterprises. Resources - Strategies - Decisions. Otola I. (ed.). Vysoka Skola Banska - Technicka Univerzita, Ostrava 2013.
 14. Tomski P.: The Horizons of Coopetition - The Analysis of the Selected Aspects of Application, Organizaciju Vadyba: Sisteminiai Tyrimai, nr 59, 2011.
 15. Urbanowska-Sojkin E.: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Akademia Ekonomiczna, Poznań 2003.
 16. Wawrzyniak B.: Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje. Badania. Propozycje. PWE, Warszawa 1985.
 17. Wieczerzyńska B.: Kryzys w przedsiębiorstwie. CEDEWU.PL, Warszawa 2009.
 18. Wypych M.: Płynność finansowa jako determinanta zmian poziomu rentowności przedsiębiorstw przemysłowych w okresie spowolnienia gospodarczego. Zeszyty Naukowe, nr 142. Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2010.
 19. Zelek A.: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Orgmasz, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu