BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drela Karolina (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na zachodniopomorskim rynku pracy
The New Financial Perspective EU of the West Pomerania Province Labour Market
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 123-136, tab., bibl.12 poz.
Keyword
Bezrobocie, Fundusze unijne, Rynek pracy
Unemployment, EU funds, Labour market
Note
summ., streszcz.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Zasadniczym celem podjętych w artykule rozważań jest przedstawienie nowej perspektywy finansowej UE w aspekcie rynku pracy, a także próba wstępnej weryfikacji wielkości funduszy unijnych na lata 2014-2020 przeznaczonych na zachodniopomorski rynek pracy. Niniejsza praca zawiera rozważania dotyczące m.in. funduszy unijnych jako instrumentu realizacji celów Unii Europejskiej na rynku pracy oraz sytuacji zachodniopomorskiego rynku pracy wobec nowej perspektywy finansowej UE. (abstrakt oryginalny)

Unemployment in Poland, as in many countries of the European Union, has long been one of the most important social problems. These countries in terms of unemployment levels are extremely varied, as are the various Polish regions. The European Union has therefore attempt to reduce the incidence of unemployment by creating mechanisms of inhibiting the spread of this problem and the possibility of using EU funds to improve the situation on the labor market. Funds received from the EU are used to support and restructure the economies of 28 member countries of the European Union. The aim of the discussion is therefore to present a new financial perspective of the European Union in terms of the labour market and attempt to preliminary verification of EU funds for the 2014-2020 period on the western labour market. At the outset, it contains discussion of EU funds as an instrument for achieving the objectives of the European Union on the labour market. To better illustrate, it was used the financial perspective 2014-2020. The subject of the next part of the West Pomeranian labour market was confronted with a new perspective, with particular emphasis on the Regional Operational Programme for Zachodniopomorskie and the Operational Programme Knowledge Education Development. Therefore it was decided to introduce the current implementation of the launch of these programs. End portion are the major conclusions from the discussion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bronisz, U., Kuć-Czajkowska, K. (2013). Działalność Jednostek Samorządu Terytorialnego w województwie lubelskim w latach 2004-2011. Analizy statystyczne. Lublin: Urząd Statystyczny w Lublinie.
 2. Co można zrealizować? Pobrane z: https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/zasady/ co-mozna-zrealizowac/ (2016).
 3. Fundusze Europejskie w Polsce. Pobrane z: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ strony /o-funduszach/zasady-działania-funduszy /fundusze-europej skie-w-polsce/ (2016).
 4. Kalejdoskop zachodniopomorskiego rynku pracy (2016), 2.
 5. Kawecka-Wyrzykowska, E., Synowiec, E. (2004). Polska w Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego.
 6. Ministerstwo Rozwoju (2016). Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Warszawa.
 7. Polska dostanie od Unii 13 mld euro na walkę z bezrobociem. Pobrane z: http://www. polskieradio.pl/42/275/Artykul/1132721,Polska-dostanie-od-Unii-13-mld-euro-nawalke-z-bezrobociem (2016).
 8. Skiba, L. (2010). Budżet Unii Europejskiej. W: P. Kowalewski, G. Tchorek, J. Górski (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro. Warszawa: NBP. Pobrane z: www.ugiw. umcs.lublin.pl/V.pdf (2016).
 9. Środki z budżetu Unii Europejskiej - skąd i na co? Pobrane z: http://www.funduszeeu-ropejskie.2007-2013.gov.pl/OrganizacjaFunduszyEuropejskich/Strony/czymsafundusze.aspx (2016).
 10. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. DzU 2015, nr O, poz. 149, z późn. zm.
 11. WUP (2016a). Ocena sytuacji na rynku pracy w województwie zachodniopomorskim oraz sprawozdanie z działań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie w 2015 roku. Szczecin: WUP.
 12. WUP (2016b). Stan wdrażania PO WER. Stan wdrażania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w województwie zachodniopomorskim. Pobrane z: https://www. wup.pl/pl/fundusze-europejskie/program-wiedza-edukacja-rozwoj-2014-2020/stan-wdraania-po-wer/.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-10
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu