BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Limitowanie zadłużenia JST na przykładzie województw samorządowych
Einschrankung Der Verschuldung Der Kommunalen Selbstverwaltungseinheiten auf Beispiel von Woiewodschaften
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 149-159, rys., tab., bibl.7 poz.
Keyword
Dług publiczny, Samorząd terytorialny
Public debt, Local government
Note
Zusamm., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto próbę uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy województwa samorządowe są na tyle zadłużone, że istnieje potrzeba wprowadzenia obligatoryjnych mechanizmów limitowania tego zadłużenia (poza ograniczenia wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych), czy wręcz przeciwnie, są to stabilne jednostki samorządu terytorialnego, które same stabilizują i ograniczają zaciągany dług. Próby tej oceny podjęto na podstawie danych dotyczących zadłużenia województw w latach 2012-2015 oraz prognozy tego zadłużenia na lata 2016-2020.(abstrakt oryginalny)

Im Artikel wurde versucht eine Antwort auf die Frage zu geben, ob die Woiewodschaften so sehr verschuldet sind, dass das Bedurfnis der Einfuhrung von Mechanismen besteht, die diese Verschuldung limitieren (aulierhalb Einschrankungen des Artikels 243 des Gesetzes liber die offentlichen Finanzen), oder ob es im Gegenteil, die stabilen kommunalen Selbstverwaltungseinheiten sind, welche die Verschuldung stabilisieren und beschranken Der Versuch der Bewertung wurde auf Basis von Daten der Verschuldung der Woiwodschaften in den Jahren 2012-2015 und in der Prognoseperiode 2016-2020 durchgefuhrt,(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brzozowska, K., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M., Kogut-Jaworska, M., Zioło, M. (2013).
  2. Gospodarka finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego (Rozdział 5: De-ficyt budżetowy i dług jednostki samorządu terytorialnego). Warszawa: CeDeWu.
  3. Gliniecka, J., Juchniewicz, E., Sowiński, T., Wróblewska, M. (2013). Prawo finansowe samorządu terytorialnego. Warszawa: CeDeWu.
  4. Kotlińska, J. (2014). Finanse JST w nowych regułach zadłużeniowych. Roczniki eko-nomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 7 (s. 49-62). Byd-goszcz: KPSW.
  5. Ruśkowski, E., Salachna, J. (red.). (2013). Finanse publiczne. Komentarz praktyczny. Gdańsk: ODDK.
  6. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze. DzU 2003, nr 60, poz. 535, z późn. zm.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, zpóźn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
ger
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-12
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu