BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hałaburda Dorota A. (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Katedra Finansów i Rachunkowości)
Title
Sekurytyzacja jako forma finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Securitization as a Method of Financing Local Government Units
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 175-185, bibl.14 poz.
Keyword
Sekurytyzacja, Samorząd terytorialny, Transfer ryzyka
Securitization, Local government, Risk transfer
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono proces sekurytyzacji, w którym inicjatorem procedury jest jednostka samorządu terytorialnego. Sekurytyzacja to technika refinansowania dokonywana w oparciu o aktywa. W Polsce nie ma odrębnego aktu prawnego regulującego sekurytyzację, co zwiększa ryzyko prawne przy wykorzystaniu tej formy finansowania przez samorządy. Przy czym w warunkach wzrostu zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego sekurytyzacja może być korzystną formą finansowania, która umożliwia pozyskanie środków i transfer ryzyka na inwestorów. Z drugiej strony uruchomienie tego procesu wymaga poniesienia znacznych kosztów i władze samorządowe powinny dokonać kalkulacji opłacalności wykorzystania tego instrumentu finansowego.(abstrakt oryginalny)

This article presents a process of securitization, from a point of view of a local government, the initiator of the process. Securitization is a method oflocal governments units refinancing based on the use of assets. In Polish legal system there are basically two normative acts which provisions refers to the issue of securitization; the act on investment found and the Banking Law Act. Those acts do not regulate a securitization process as a whole. Securitization as a method of financing of local government units have many benefits. A process of securitization has been discussed as well as a cost of such a process of refinancing. The local governments should take into consideration advantages and disadvantages ofthis process.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz-Szkutniak, M., Lawędziak, B., Szkutniak, W., Wolny-Dominiak, A., Zakrzewska- -Derylak, B. (2009). Ryzyko zobowiązań i działań w inwestycjach gospodarczych oraz ubezpieczeniowych. Aspekt modelowania i oceny sekurytyzacji ryzyka. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 2. Bielawska, A. (2008). Sekurytyzacja jako technika refinansowania przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej, 12 (s. 161-169). Koszalin: Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej.
 3. Bucholski, R. (2012). Zasada samodzielności finansowej a pozyskiwanie środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 46, sectio H Oeconomica (s. 90-100). Lublin: Wydawnictwo UMCS w Lublinie.
 4. Clist, A. (1999). Zasady sekurytyzacji. [W:] J. Zombirt (red.), Perspektywy rozwoju sekurytyzacji w Polsce. Warunki efektywnego wykorzystania nowego instrumentu finansowania działalności. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości, Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów.
 5. Dawidowicz, D. (2014). Alternatywne sposoby finansowania jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 841. Ekonomiczne Problemy Usług, 115 (s. 33-50). Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 6. Dusza, D. (2012). Nowe źródło pozyskiwania funduszy. Pobrane z: http://www.wspolnota.org.pl/ aktualnosci/aktualnosc/nowe-zrodlo-pozyskiwania-funduszy/ (2016).
 7. Kreczmańska-Gigol, K. (2009). Światowy kryzys finansowy a perspektywy rozwoju sekurytyzacji aktywów w Polsce. Zeszyt Naukowy Kolegium Zarządzania i Finansów, 95 (s. 9-19). Warszawa.
 8. Mituś, A. (2014). Sekurytyzacja i jej uregulowanie w przepisach prawa krajowego - zarys problematyki. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 362 (s. 286-299). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 9. Półtorak, B. (2007). Sekurytyzacja kredytu hipotecznego na podstawie działalności banków hipotecznych. Warszawa: CeDeWu.
 10. Pyka, I. (2003). Finansowanie banków przez sekurytyzacją aktywów. W: J. Sikorski (red.), Banki a rozwój przedsiębiorczości w Polsce, t. II (s. 137-145). Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 11. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
 12. Ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe. DzU 1936, nr 37, poz. 282, z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. DzU 1997, nr 140, poz. 939, z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. DzU 2004, nr 146, poz. 1546, z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-14
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu