BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klóska Rafał (Universitat Stettin Fakultat Management und Leistungswirtschaft)
Title
Proinnovative Regionalentwicklung in Polen
Proinnowacyjny rozwój regionalny w Polsce
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 201-211, tab., bibl.17 poz.
Keyword
Analiza statystyczna, Innowacyjność, Rozwój regionalny
Statistical analysis, Innovative character, Regional development
Note
Zusamm., streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Jednym z wyzwań integracji w ramach Unii Europejskiej jest niski poziom innowacyjności w Polsce. Polska gospodarka pod względem innowacyjności zajmuje dalekie miejsca wśród państw unijnych i wymaga ewolucyjnych zmian w tym zakresie. Transformacja zmierzająca ku gospodarce opartej na wiedzy (GOW) powoduje bowiem, że procesy rozwojowe determinowane są podejmowaniem działań opartych na wiedzy i innowacjach. Innowacyjność i rozwój regionalny to terminy powszechnie dziś używane, ale niejednoznacznie definiowane, a tym samym często interpretowane domyślnie i rozumiane intuicyjnie. Szerszym pojęciem wydaje się rozwój regionalny, a innowacyjność regionów staje się jego determinantą, czyli jednym z głównych czynników go wyznaczających. Najczęściej badacze skupiają się na rozpoznaniu jednego z tych wielowymiarowych zjawisk. Z uwagi na wzajemną relację, czyli stosunek zachodzący między tymi kategoriami ekonomicznymi, zasadne wydaje się również ich łączne rozpatrywanie. Celem artykułu je st próba ukazania rosnącej roli innowacyjności w rozwoju regionalnym oraz porządkowanie liniowe tych wielowymiarowych charakterystyk, w Polsce traktowanych razem (jako proinnowacyjny rozwój regionalny) a nie, jak zazwyczaj, osobno. (abstrakt oryginalny)

Regionalentwicklung, Innovationsfahigkeit, statistische Analyse Zusammenfassung. Eine der Herausforderungen der Integration mit der Europaischen Union ist die unzureichende Innovationsfahigkeit Polens. Die polnische Wirtschaft nimmt unter dem Aspekt der Innovationsfahigkeit einen weit entfernten Platz unter den EU-Landem ein und braucht in die ser Hinsicht nahezu revolutionare Veranderungen, Die Transformation zur wissensbasierten Wirtschaft (KEE) trug dazu bei, dass die Entwicklungsprozesse aufwissens- und innovationsbasierten Mafmahmen gestutzt sind. Die Innovationsfahigkeit und die Regionalentwicklung sind heute weit verbreitete Begriffe, die jedoch nicht eindeutig definiert, und daher oft intuitiv verstanden und ausgelegt werden. Dabei scheint die Regionalentwicklung ein breiterer Begriff zu sein, wahrend die Innovationsfahigkeit der Regionen ais deren Deterrninante, ais eine der wichtigsten Bestimmungsgróben fungiert. Die Forscher konzentrieren sich in der Regel auf der Untersuchung eines die ser mehrdimensionalen Phanomene, Mit Hinblick auf das gegenseitige Verhaltnis zwischen diesen beiden okonomischen Kategorien scheint es aber zwcckmabig zu sein, sie gemeinsam zu betrachten. Dieser Beitrag ist darauf ausgerichtet, die wachsende Rolle der Innovationsfahigkeit in der Regionalentwicklung zu zeigen und die beiden multidimensionalen Grolien einem linearen Abgleich (ais proinnovative Regionalentwicklung) gemeinsam - und nicht getrennt, wie es ublich ist- zu unterziehen.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bagińska, A. (2010). Rozwój kapitału ludzkiego determinantą innowacyjności i konkurencyjności regionu. [W:] M. Dylewski (ed.), Rozwój lokalny i regionalny. Innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 27. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 2. Brol, R. (2009). Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych. In: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 46. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 3. Broszkiewicz R., Pokusa, T. (2008). Regiony absorpcji i generowania impulsów innowacyjnych - studium przykładu regionów południowych w Polsce. [W:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3 (S. 55-64). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,.
 4. Castells, M. (1998). The Rise of the Network Society. Oxford: Blackwell Publ.
 5. Filipiak, B., Kogut-Jaworska, M. (2008). Wspieranie rozwoju i innowacyjności instytucji otoczenia biznesu przez samorząd gminny. [In:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 3. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 6. Górecka, D., Muszyńska, J. (2011). Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regionów. [In:] J. Suchecka (ed.), Ekonometria przestrzenna i regionalne analizy ekonomiczne. Folia Oeconomica, 253. Acta Universitatis Lodziensis. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Innovation Union Scoreboard 2013. European Union, Belgium 2013.
 8. Janasz, W. (red.). (2011). Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji. Warszawa: Difin.
 9. Kłóska, R. (2015). Innowacyjność jako determinanta rozwoju regionalnego w Polsce. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 10. Korenik, S. (2012). Dylematy polityki regionalnej w drugiej dekadzie XXI wieku. [In:] B. Filipiak (ed.), Przestrzeń w nowych realiach gospodarczych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 42. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 11. Kozubek, Z. (1999). Etapy i procedury budowy strategii rozwoju regionalnego. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 799. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 12. Kuszewski, T., Sielska, A. (2010). Użyteczna sztuka rankingów ekonomiczno-społecznych. Współczesna Ekonomia, 1 (13).
 13. Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia informacyjna. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Rogowska, M. (2007). Znaczenie infrastruktury w rozwoju regionalnym - aspekt teoretyczny. [In:] Z. Przybyła (ed.), Gospodarka Przestrzenna, 10, 43-46.
 15. Stanisz, A. (2006). Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, t. I. Kraków: StatSoft, s. 337.
 16. Węgrzyn, G. (2009). Innowacyjność sektora usług a sytuacja na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 530. Ekonomiczne Problemy Usług, 31. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 17. Winiarski, B. (1999). Czynniki konkurencyjności regionów. [In:] M. Klamut (ed.), Konkurencyjność regionów. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-16
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu