BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nawrot Łukasz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Zmyślony Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Regiony turystyczne na międzynarodowej arenie konkurencji: programowanie rozwoju regionalnego czy zarządzanie przestrzenią zorganizowaną?
Tourism Destinations on the Arena of Global Competitiveness: Local Development Planning or Management of Organized Spaces?
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 31-49, rys., bibliogr. 49 poz.
Issue title
Regiony turystyczne
Keyword
Turystyka, Region turystyczny, Konkurencyjność, Globalizacja
Tourism, Tourist region, Competitiveness, Globalization
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wraz z globalną konkurencją konieczna stała się zmiana sposobu funkcjonowania regionów turystycznych. Postrzegane wcześniej jako płaszczyzny przestrzennej działalności turystycznej, regiony turystyczne uznawane są dziś za organizacyjnie zwarte jednostki, pozostające jednocześnie zbiorem autonomicznych podmiotów. Celem artykułu jest określenie istoty konkurencyjności regionu turystycznego w wymiarze międzynarodowym, a także adaptacja funkcji zarządzania - planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania - pod kątem złożoności zjawisk i procesów dotyczących działalności turystycznej oraz przestrzennego charakteru ich organizacji. Ta weryfikacja ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia konkurencyjności regionu turystycznego. Konkurencyjność regionu turystycznego ma charakter bezpośredni i pośredni, odnoszący się zarówno do podmiotów gospodarczych w nim działających, jak i turystów, najważniejszego ogniwa łańcucha turystycznego. Jest ona zjawiskiem złożonym, co wynika z dwóch podstawowych elementów: wielkości międzynarodowych czynników na nią wpływających, a także z nałożenia się dwóch perspektyw - makroekonomicznej oraz mikroekonomicznej - z poziomu których prowadzi się analizę. (abstrakt oryginalny)

With changing trends in tourist demand, fast development of IT technologies and growing globalization, a need for change in functioning of destinations has been recognized. Tourist destinations should function not only as spaces of tourists' activities and businesses but also as economic entities (in a similar way to formal organizations), remaining sets of independent actors working together at the same time. Two aims of the paper can be distinguished. The first is to discuss the nature of tourist destination's competitiveness in the global dimension. The second is to adapt the basic management functions - planning, organizing, leading and controlling - to the specific character of the tourist destination. This verification is essential in the process of enhancement of its competitiveness. The tourist destination's competitiveness could be direct and indirect, relating both to entrepreneurs and tourists who are the crucial link in the tourist value chain. This is a very complex concept and this complexity results from two elements: international nature of triggers, which influence development of a destination, and an overlap between the macro- and microeconomic approaches of research analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Alejziak W. (2000) Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków.
 2. Bednarz T. (1999) Turystyka jako obszar konkurowania regionów (na przykładzie regionów Pomorza Środkowego [w:] R. Roszkiewicz, red., Konkurencyjność miast i regionów Polski południowo-zachodniej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 145.
 3. Bieńkowski W. (1995) Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Bordas E. (2001) Improving public-private sectors cooperation in tourism: A new paradigm for destinations, "Tourism Review", nr 56 (3+4).
 5. Bossak J. W., Bieńkowski W. (2004) Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw. Wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 6. Bramwell B., Sharman A. (1999) Collaborating in local tourism policymaking, "Annals of Tourism Research", nr 26 (2).
 7. Buhalis D. (2000) Marketing the competitive destination of the future, "Tourism Management", nr 21(1).
 8. Dołęgowski T. (2000) Konkurencyjność a procesy integracyjne w Europie, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 9. Dołęgowski T. (2002) Konkurencyjność instytucjonalna i systemowa w warunkach gospodarki globalnej, ZN Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr 505, Warszawa.
 10. Dziedzic E. (1998) Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 11. Dziembowska-Kowalska J., Funck R.H. (1999) Cultural activities: source of competitiveness in prosperity in urban regions, "Urban Studies" nr 36(8).
 12. Fyall A, Garrod B. (2005) Tourism Marketing: A Collaborative Approach, Channel View Publications, Clevedon.
 13. Gaczek W. M., Rykiel Z. (2000) Konkurencyjność regionów a ich zdolność do adaptacji w zmieniających się warunkach [w:] W. Kosiedowski, red., Konkurencyjność gospodarcza regionu w warunkach nowego ustroju terytorialno-administracyjnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, s. 23.
 14. Go F.M., Govers R. (2000) Integrated quality management for tourist destinations: a European perspective on achieving competitiveness, "Tourism Management", nr 21.
 15. Godlewska H., Typa M. (2002) Przestrzenne uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 16. Gorynia M., red. (2002) Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 17. Gray B. (1989) Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, Jossey-Bass Publishers, San Francisco.
 18. Griffin R.W. (2002) Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 19. Jakubowska P., Kukliński A., Żuber P., red. (2008) Problematyka przyszłości regionów. W poszukiwaniu nowego paradygmatu, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 20. Jamal T., Getz D. (1995) Collaboration theory and community tourism planning, "Annals of Tourism Research", nr 22 (1).
 21. Jędrzejczyk I. (2000) Nowoczesny biznes turystyczny. Ekostrategie w zarządzaniu firmą, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 22. Jędrzejczyk I. (2003) Jakość jako czynniki budowy przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym [w:] G. Gołembski, red., Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 25-43.
 23. Klasik A., red. (1997) Zróżnicowanie poziomu konkurencyjności województw Polski Południowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 24. Machiavelli A. (2001) Tourist Destinations As Integrated Systems, "Tourist Review" nr 56 (3+4).
 25. Markowski T., red. (2004), Wielkoskalowe projekty inwestycyjne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności polskiej przestrzeni, Wydawnictwo PAN Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa.
 26. Markowski T. (1999) Zarządzanie rozwojem miast, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 27. Meethan K. (2001) Tourism in Global Society, Palgrave, Hampshire - New York.
 28. Meyer B. (2008) Kształtowanie układów przestrzenno-funkcjonalnych przez turystykę, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia T. (DCCL) 676, Szczecin.
 29. Murphy P.E., Murphy A.E. (2004) Strategic Management for Tourism Communities: Bridging the Gaps, Channel View Publications, Clevedon.
 30. Nawrot Ł. (2006a) Bezpośrednia konkurencyjność regionu turystycznego - istota i możliwości pomiaru [w:] G. Gołembski, red., Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym: człowiek - przestrzeń - przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 31. Nawrot Ł., (2006b), Konkurencyjność regionu turystycznego - ujęcie teoretyczn [w:] A. Rapacz, (red.), Gospodarka turystyczna w regionie: przedsiębiorstwo, samorząd współpraca, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra.
 32. Pender L., Sharpley R. (2008) Zarządzanie turystyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 33. Pierścionek Z. (2006) Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 34. Poon A. (1993) Tourism, technology and competitive strategies, CAB International,Wallingford.
 35. Rapacz A., red. (2009), Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 36. Ritchie J.R.B., Crouch G.I. (2003) The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, Wallingford.
 37. Słodowa-Hełpa M. (2002) Warunki i czynniki rozwoju turystyki w gminie (na szczeblu lokalnym), "Problemy Turystyki", nr XXV (3-4).
 38. Stabryła A. (2007) Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 39. Stoner J.A.F., Wankel C. (1992) Kierowanie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 40. Szmatuła P. (2004) Turystyka a teoria przewag komparatywnych [w:] G. Gołembski, red., Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym, ZN AE w Poznaniu nr 53, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 15-28.
 41. The Word Competitiveness Report 1994 (1994) UN Publications, New York - Geneva.
 42. The World Competitiveness Yearbook 1999 (2000) IMD, Lausanne.
 43. Webber R.A. (1990) Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 44. Weiermair K. (1997) On the Concept and Definition of Quality In Tourism [w:] P. Keller, red., Quality Management in Tourism, AIEST, vol. 39, St Gallen, s. 33-58.
 45. Weiermair K. (2001) The Impact of Membership in the EU upon Austria's Tourism Industry: Some Possible Lessons for Poland, materiały konferencyjne Forum Dyskusyjnego Tour Salon Gospodarka turystyczna w decydującej fazie negocjacji z UE - wyzwania i nadzieje, 26 października 2001.
 46. Winiarski B. (1999) Konkurencyjność: Kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni polityki regionalnej? [w:] M. Klamut, red., Konkurencyjność regionów, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 9-20.
 47. World Tourism Organisation (1995) National and regional tourism planning: Methodologies and case studies, Routledge, London - New York.
 48. World Tourism Organisation (2000) Public-private sector cooperation: Enhancing tourism competitiveness, WTO Business Council, Madrid.
 49. Zmyślony P. (2008) Partnerstwo i przywództwo w regionie turystycznym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu