BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruczek Zygmunt (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)
Title
Region turystyczny jako przedmiot edukacji
Tourist Regions as Subject of Education
Source
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2009, nr 21, s. 51-70, tab., bibliogr. 44 poz.
Issue title
Regiony turystyczne
Keyword
Turystyka, Region turystyczny, Regionalizacja, Edukacja
Tourism, Tourist region, Regionalization, Education
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poddano analizie istotę pojęcia "region turystyczny" oraz przedstawiono ewolucję tego pojęcia od jednorodnych w swoim charakterze regionów krajobrazowych do regionów funkcjonalnych. Zestawiono podziały Polski na regiony turystyczne analizując kryteria i efekty delimitacji. Druga część artykułu eksponuje region turystyczny jako przedmiot edukacji - od przedstawienia dorobku tworzonego na gruncie krajoznawstwa do doświadczeń dydaktyki akademickiej związanej z nauczaniem przedmiotu "regiony turystyczne". (abstrakt oryginalny)

In the first part of the article, the concept of tourist regions and the approach towards the evolution of regions as a whole are analyzed, ranging from the homogenous in character landscape regions to functional regions. Diversification of Polish tourist regions goes hand in hand with the analysis of criteria and effect of delimitation. The second part of the article explores educational and pedagogical aspects of the topic. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arthur D. Little (1994) Plan rozwoju krajowego produktu turystycznego, Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki, Warszawa.
 2. Bachvarov M. (2003) Region turystyczny - nowa treść w starej formie, Turyzm, nr 13/1.
 3. Bajcar A. (1969) Regiony turystyczne Polski, Geografia w Szkole, z. 3-4.
 4. Bar R., Doliński A. (1970) Geografia turystyczna, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 5. Bartkowski T. (1982) Podstawowe elementy teorii regionalizacji turystycznej [w:] Regionalizacja turystyczna Polski, Monografie, AWF, Poznań.
 6. Cabaj W., Kruczek Z. (2007) Podstawy geografii turystycznej, Proksenia, Kraków.
 7. Chojnicki Z. (1966) Region w ujęciu geograficzno-systemowym [w:] Podstawy regionalizacji geograficznej, red. T. Czyż, Wyd. Nauk. Bogucki, s. 7-43.
 8. Deja W. (1982) Problemy regionalizacji turystycznej [w:] Regionalizacja turystyczna Polski. Monografie nr 201, AWF, Poznań.
 9. Dębski L. (1979) Regionalizacja turystyczna - uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego kraju. Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, nr 7, Warszawa.
 10. Domański R. (1972) Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Durydiwka M., Kowalczyk A. (2003) Region turystyczny a procesy globalizacji, Turyzm, t. 13, z. 1, s. 21-42.
 12. Dziewoński K. (1967) Teoria regionu ekonomicznego, Przegląd Geograficzny, t. 39, z. 1.
 13. Gołembski G., red. (1999) Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 14. Filipowicz Z. (1970) Problemy ekonomiczne turystyki, Sport i Turystyka.
 15. Knox P.L. (1998) Places And Regions In Global Context, Upper Sadle River, Prentice-Hall.
 16. Kornak A.S., Rapacz A. (2001) Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Kostrowicka A. (1982) Terytorialne systemy rekreacyjne a regiony turystyczne [w:] Regionalizacja turystyczna Polski. Monografie nr 201, AWF, Poznań.
 18. Kruczek Z. (1982) Próba paralelizacji regionalizacji turystycznych Polski. Problemy regionalizacji turystycznej [w:] Regionalizacja turystyczna Polski. Monografie 201, AWF, Poznań.
 19. Kruczek Z. (2003) Regiony turystyczne Polski. Problemy ich delimitacji i funkcjonowania [w:] "Problemy Turystyki i Hotelarstwa", Akademia Morska, Gdynia.
 20. Kruczek Z. (2002) Polska. Geografia atrakcji turystycznych Polski, Proksenia, Kraków.
 21. Kruczek Z., Kurek A., Nowacki M. (2007) Krajoznawstwo. Zarys teorii i metodyki. Proksenia, Kraków.
 22. Kruczek Z., Sacha S. (1977) Geografia turystyczna Polski, PTE, Kraków.
 23. Nawrot Ł., Zmyślony P. (2009) Międzynarodowa konkurencyjność regionów turystycznych. Seria Monografie, nr 1. Proksenia, Kraków.
 24. Leszczycki S. (1938) Studia do planu regionalnego w okręgach uzdrowiskowo-turystycznych, Biuletyn Uzdrowiskowy, R. 6, nr 34.
 25. Leszczycki S., Rogalewska B. (1980) Nad mapą Polski. Geograficzne studium ekonomiczno-planistyczne, Książka i Wiedza, Warszawa.
 26. Leśko R., Klementowski K. (1979) Rejonizacja turystyczna (uwzględniająca nowy podział administracyjny) oraz określenie zasobów turystycznych podstawowych jednostek gospodarki przestrzennej w turystyce, Biuletyn Informacyjny Instytutu Turystyki, nr 1.
 27. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (1985) Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa.
 28. Liszewski S. (2003) Region turystyczny, Turyzm, nr 13/1.
 29. Liszewski S. (2008) Ewolucja poglądów na temat regionu turystycznego. Od regionu krajoznawczego po funkcjonalny [w:] G. Gołembski, red., Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji. Akademia Ekonomiczna, Poznań.
 30. Liszewski S. (2005) Metropolitalny region turystyczno-wypoczynkowy. Przykład miasta Łodzi, Turyzm, t. 15, z. 1-2, s. 121-138.
 31. Liszewski S. (2009) Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej Polski [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznych. Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej, Słupsk.
 32. Łapiński K. (2002) Analiza rynku inwestycji turystycznych w Polsce, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 33. Orłowicz M. (1938) Podział Karpat Polskich na grupy górskie z punktu widzenia turystycznego, Komunikaty Studium Turyzmu UJ, nr 4.
 34. Orłowicz M. (1970) Moje wspomnienia turystyczne, Ossolineum, s. 605.
 35. Mazurski K.R. (2000) Ekonomiczne aspekty regionalizacji, OW Sudety, Wrocław, s. 33.
 36. Mazurski K.R. (2000) Regionalizm we współczesnym świecie, "Ziemia" V Kongres Krajoznawstwa Polskiego, PTTK, Warszawa s. 71.
 37. Mileska M.I. (1963) Regiony turystyczne Polski. Stan aktualny i potencjalne możliwości rozwoju, Praca Geograficzna, nr 43, IG PAN.
 38. Plan przestrzennego zagospodarowania turystycznego Polski do 1990 roku (1971) GKKFiT i Instytut Turystyki.
 39. Stasiak A., Włodarczyk B. (2003) Produkt turystyczny miejsca, Turyzm, t. 13, z. 1, s. 55-80.
 40. Walczak W. (1963) Zarys geografii turystycznej Polski, PTE, Wrocław.
 41. Warszyńska J., Jackowski A. (1979) Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 42. Wilczyński W. (1997) Ewolucja pojęcia regionu w literaturze geograficznej, Rocznik Świętokrzyski, Seria B - Nauki Przyrodnicze, Kielce.
 43. Wyrzykowski J.( 1975) Walory wypoczynkowe środowiska przyrodniczego Polski w świetle aktualnego stanu badań, Zeszyty Naukowe Instytutu Turystyki, nr 2-3.
 44. Zmyślony P. (2003), Region turystyczny w ujęciu ekonomicznym, Turyzm, t. 13, z. 1, s. 105-115.
Cited by
Show
ISSN
0867-3888
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu