BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korenik Stanisław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Proces rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostek przestrzennych - wybrane zagadnienia
Process of Social and Economic Development of Spatial Units - Selected Issues
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 237-248, bibl.23 poz.
Keyword
Globalizacja, Infrastruktura, Metropolizacja, Rozwój społeczno-gospodarczy
Globalization, Infrastructure, Metropolisation, Social economic development
Note
summ., streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Współczesny rozwój jednostek przestrzennych jest nacechowany wieloma zjawiskami. W najnowszych teoriach zwraca się uwagę na wzrost znaczenia zasobów endogenicznych. Procesy globalizacji przynoszą wzrost znaczenia metropolii. W gospodarce polskiej wszystkie szczeble samorządu terytorialnego starają się stymulować swój rozwój m.in. poprzez rozbudowę infrastruktury. Problemem jest skromność środków finansowych. Dotychczas środki pochodzące z funduszy unijnych odegrały w tym procesie istotną rolę. Przyszłość jednak będzie wymagała od decydentów jednostek przestrzennych wypracowania nowych postaw wobec procesów rozwoju.(abstrakt oryginalny)

Modern development of spatial units is characterized by a number of phenomena. In the latest theories the growing importance of endogenous resources is especially emphasized. The processes of globalization bring the increase of significance of the metropolises. In the Polish economy all levels of local government are trying to stimulate their development, among others, through the development of infrastructure. The problem is the modest financial means. So far, means from the EU funds have played an important role in this process. However, the future will require from the decision makers of spatial units to develop new attitudes towards development processes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baumol, W.J,. Nelson, R.R, Wolf, E.N. (1994). Convergence of Productivity. New York: Oxford University Press.
 2. Domański, R. (2004). Geografia ekonomiczna, ujęcie dynamiczne. Warszawa: PWN.
 3. Gaczek, W.M., Gulczyński, W., Komorowski, J., Romanowski, R. (2002). Projekt "Innowacyjna Wielkopolska". Poznań: Materiały na warsztat grupy roboczej WG4, "Wzmacnianie słabiej rozwiniętych części regionu" (maszynopis powielony).
 4. Gaczek, W.M. (2003). Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz-Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta.
 5. Gończak-Kucharczyk, E., Herbat, K., Chmura, K. (1998). Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość. Warszawa: FISE i PFWMiŚP.
 6. Gorzelak, G., Jałowiecki, J. (2000). Konkurencyjność regionów. Studia Regionalnie i Lokalne, 1 (1).
 7. Jewtuchowicz, A. (2005). Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 8. Korenik, S. (2007). Kierunki zmian w przestrzeni społeczno-ekonomicznej na progu XXI wieku - wyzwania dla polityki przestrzennej. [W:] M. Klamut (red.), Polityka ekonomiczna: współ- czesne wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Korenik, S., Miszczak, K. (2011). Region as a Fundamental Unit in Modern Spatial Economy. Journal GEOSCAPE - Alternative Approaches to Middle-European Geography, ISSN: 1802-1115, Vol. 6, Issue 1-2. Published by: Jan Evangelista Purkyně University, Ústí nad Labem, [w:]: Czech Republic with a support of Department of Geography, UJEP and VYCERRO UJEP.
 10. Krugman, P., Venables, A. (1996). Integration, specialization and adjustment. European Economic Review, 40, April.
 11. Kuciński, K., Kudłacz, T., Markowski, T., Ziobrowski, Z. (2002). Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Studia, tom CXI.
 12. Lisowski, A. (2003). Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
 13. Markowski, T., Marszał T. (2006). Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, problemy i pojęcia podstawowe. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 14. Miszczak, K. (2008). Charakterystyka współczesnego paradygmatu gospodarki przestrzennej. Wyd. Katedra Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, "Gospodarka przestrzenna XI" Biblioteka Regionalisty nr 8 (1/2008), red. S. Korenik i Z. Przybyła, Wrocław.
 15. Miszczak, K. (2004). Przestrzenne sieci gospodarcze a zmiany bazy ekonomicznej regionów (na przykładzie Polski). Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, rozprawa doktorska niepublikowana, Wrocław.
 16. Miszczak, K. (2010). Rola klastrów w rozwoju innowacyjności i konkurencyjności polskich regionów. [W:] Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI wieku. Studia KPZK PAN, t. CXXXI, red. T. Kudłacz, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 17. Miszczak, K., Przybyła, Z. (2008). Nowe Paradygmaty Gospodarki Przestrzennej. Biuletyn, zeszyt nr 236, Warszawa: KPZK PAN.
 18. Olechnicka, A. (2000). Rozwój regionalny w warunkach gospodarki informacyjnej. Studia Regionalnie i Lokalne, 34 (4).
 19. Sieracka-Nowakowska, B. (2011). Transformacja przestrzenna Łodzi przemysłowej w procesie metropolizacji. Studia KPZK, t. CXXXIX. Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
 20. Toffler, A., Toffler, H. (1996). Budowa nowej cywilizacji. Poznań: Zysk i S-ka.
 21. Wallis, A., (1990). Socjologia przestrzeni. Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-19
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu