BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marczakowska-Proczka Joanna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wybrane czynniki niestabilności publicznego systemu finansowego
Selected Factors of Instability in the Public Financial System
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 263-273, rys., tab., bibl.10 poz.
Keyword
System finansowy, Deficyt budżetowy, Struktura PKB
Financial system, Budget deficit, GDP structure
Note
summ., streszcz.
Abstract
Niniejsze opracowanie przedstawia charakterystykę i mechanizm oddziaływania wybranych czynników na niestabilność publicznego systemu finansowego. W części pierwszej opracowania podjęto próbę zdefiniowania niestabilności w publicznym systemie finansowym. W drugiej przedstawiono wpływ na niestabilność w publicznym systemie finansowym takich czynników, jak: polityczny cykl koniunkturalny, iluzja fiskalna, czynnik demograficzny, wielkość i struktura PKB oraz bezrobocie.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the characteristics and mechanism of the impact of selected factors on the instability of the public financial system. The first part of the essay is the attempt to define the public instability in the financial system. The second shows the impact of instability in the public financial system factors such as the political cycle, the illusion of the fiscal, demographic factor, the size and structure of GDP and unemployment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Alińska, A., Woźniak, B. (2015). (red.). Współczesne finanse publiczne. Warszawa: Difin.
  2. Buchanan, J.M. (1997). Finanse publiczne w warunkach demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  3. Kalecki, M. (1943). Political Aspects of Full Employment. Political Quarterly, 10/12 (XIV).
  4. Moździerz, A. (2009). Nierównowaga finansów publicznych. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  5. Schinasi, G.J. (2006). Understanding Financial Stability: Towards a Practical Framework. Seminar on Current Developments in Monetary and Financial Law, Washington, D.C., October 23-27. Pobrane z: www.imf.org/external/np/seminars/eng/2006/mfl/gjs.pdf, dostęp 8.07.2016.
  6. Sowiński, R. (2011). Reguły fiskalne jako narzędzie naprawy finansów publicznych. [W:] J. Szołno-Koguc, A. Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego. Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business.
  7. Sprawozdania Rady Ministrów z wykonania budżetu państwa za lata 1990-2015. Warszawa.
  8. Szczepańska, O. (2008). Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno- -porównawcze. Warszawa: Scholar.
  9. http://ec.europa.eu/eurostat/web/regions/data/database, dostęp 5.07.2016.
  10. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/stopa-bezrobocia-w- -latach-1990-2016,4,1.html, dostęp 10.07.2016.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu