BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Panasiuk Aleksander (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Zarządzania Turystyką)
Title
Finansowanie regionalnej gospodarki turystycznej ze środków Unii Europejskiej w perspektywach finansowych 2007-2013 i 2014-2020
The Financing of Regional Tourism Economy by European Union Funds in the Financial Perspectives 2007-2013 and 2014-2020
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 275-288, tab., bibl.15 poz.
Keyword
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Fundusze unijne, Gospodarka turystyczna, Rozwój turystyki
Development projects financing, EU funds, Touristic economy, Tourism development
Note
summ., streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Opracowanie stanowi próbę oceny stanu wykorzystania w Polsce funduszy europejskich na regionalną gospodarkę turystyczną. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu wsparcia z funduszy unijnych regionalnej gospodarki turystycznej w dwóch kolejnych perspektywach finansowania Unii Europejskiej w latach 2007-2013 i 2014-2020. Przeprowadzone badania oparte są na informacjach dotyczących rozwiązań krajowych oraz w poszczególnych regionach Polski. Podstawowym problemem wynikającym z umiejscowienia gospodarki turystycznej w finansowaniu unijnym w dwóch kolejnych perspektywach finansowych jest brak kontynuacji polityki wsparcia. W okresie 2007-2013 gospodarka turystyczna uzyskała silne wsparcie finansowe, zwłaszcza w obszarze działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. W perspektywie 2014-2020 finansowanie działań na cele gospodarki turystycznej jest silnie ograniczone. Zarówno jednostkom samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwom i organizacjom turystycznym pozostaje możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe na zasadach ogólnodostępnych, niededykowanych bezpośrednio gospodarce turystycznej.(abstrakt oryginalny)

The article is an attempt to assess the status of implementation of EU funds in Poland for the regional tourism economy. The aim of this paper is to present a range of EU funding of regional tourism economy in the next two financing perspectives of the European Union in 2007-2013 and 2014-2020. The studies are based on the information on national arrangements and the Polish regions. The main problem related to the location of the tourism economy in the financing of the EU in the next two financial perspectives is the lack of continuing support policy. In the period 2007-2013 tourism economy received strong financial support, especially in the area of the activities carried out by local government units. In the 2014-2020 funding activities for the purposes of tourism is heavily restricted. Both the local government units, as well as businesses and tourist organizations remains the possibility of applying for financial support for the principles of public, non-dedicated directly to the tourism economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Buczak, T. (2014). Fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
 2. Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
 3. Kornak, A.S., Rapacz, A. (2001). Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 4. Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Meyer, B. (red.). (2006). Obsługa ruchu turystycznego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Nowakowska, A. (1988). Gospodarka turystyczna w ujęciu systemowym. Folia Oeconomica Cracoviensia, XXI.
 7. Page, S.J., Connell, J. (2006). Tourism: a modern synthesis. London: Thomson Learning.
 8. Panasiuk, A. (red.). (2008). Gospodarka turystyczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Panasiuk, A. (red.). (2013). Ekonomika turystyki i rekreacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Panasiuk, A. (2014a). Rynek turystyczny. Studium strukturalne. Warszawa: Difin.
 11. Panasiuk, A. (red.). (2014b). Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej. Warszawa: Difin.
 12. Piekarzewska, O. (2014). Turystyka w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Kraków: Ministerstwo Sportu i Turystyki.
 13. Rapacz, A. (2006). Aktywność jednostek samorządu lokalnego na rzecz wspierania przedsiębiorczości firm turystycznych. [W:] G. Gołembski (red.), Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek - Przestrzeń - Przedsiębiorstwo. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 14. http://krajoweinteligentnespecjalizacje.pl.
 15. www.funduszeeuropejskie.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-22
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu