BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Finansów Przedsiębiorstwa)
Title
Rynek obligacji przychodowych w Polsce
Revenue Bond Market in Poland
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 289-298, tab., bibl.17 poz.
Keyword
Obligacje, Finanse samorządu terytorialnego, Obligacje przychodowe
Bonds, Local government finance, Revenue bonds
Note
summ., streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule omówiono podstawowe cechy ustawowo wyróżniające obligacje przychodowe. Na tym tle dokonano oceny dotychczasowego rozwoju rynku tych instrumentów z jednoczesną próbą wskazania przesłanek warunkujących stopień wykorzystania obligacji przychodowych w polityce finansowania jednostek samorządu terytorialnego. W ramach prowadzonych dociekań wyszczególniono istotę obligacji przychodowych, dokonano analizy i oceny mechanizmów służących ochronie interesu nabywców tych instrumentów oraz przybliżono problem obowiązków informacyjnych emitenta obligacji przychodowych.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the basic features of a revenue bonds which are established in polish law system. Against such a backdrop, a development of the polish revenue bond market is characterized with an attempt to identify the conditions determining the degree of utilization of revenue bonds in the policy of financing local government units. The paper also includes the analysis and evaluation of the protection mechanisms of bondholders and brings more detailed information about the problem of disclosure obligations of the revenue bond issuer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cichy, J. (2013). Emisja obligacji przychodowych - niewykorzystany obszar aktywności banku. [W:] I. Pyka, J. Cichy (red.), Innowacje w bankowości i finansach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 171. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 2. Fabozzi, F.J. (2008). The Handbook of Finance. Volume 1 - Financial Markets and Institutions. New Jersey: John Wiley & Sons.
 3. Fabozzi, F.J., Feldstein, S.G. (2008). The Handbook of Municipal Bonds. New Jersey: John Wiley & Sons.
 4. Jastrzębska, M. (2009). Zarządzanie długiem jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa- Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 5. Klupczyński, M. (2015). Obligacje przychodowe a indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, 1 (3), 77-91.
 6. Kropiwnicki, J. (2010). Ustawa o obligacjach: komentarz. Warszawa: LexisNexis.
 7. Lipiec-Warzecha, L. (2010). Ustawa o obligacjach: komentarz. Warszawa-Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 8. Maciejasz-Świątkiewicz, M. (2005). Obligacje komunalne. [W:] D. Korenik (red.), Perspektywy współpracy banku z samorządem terytorialnym w Polsce. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 9. Pawłowski, M. (2015). Rynek obligacji korporacyjnych w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju. Warszawa: CeDeWu.
 10. Poniatowicz, M. (2005). Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych. Finanse Komunalne, 3, 20-29.
 11. Swianiewicz, P. (2004). Finanse lokalne - teoria i praktyka. Warszawa: Municipium.
 12. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. DzU 2015, poz. 238.
 13. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach. DzU 2014, poz. 730, 913, z późn. zm.
 14. Weber, M. (2015). Pierwsze gminne obligacje przychodowe. Rzeczpospolita, 17 lipca 2015 r. Pobrane z: www.rp.pl.
 15. Wiśniewski, M. (2016). Obligacje podporządkowane, wieczyste i przychodowe w Polsce - próba oceny ekonomicznych skutków nowelizacji ustawy o obligacjach. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1 (78), 181-195.
 16. http://urzad.um.walbrzych.pl, dostęp 1.07.2016.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/ 10.18276/epu.2016.125-23
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu