BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogojsza Bartosz (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Zakład Zrównoważonych Systemów Finansowych)
Title
Współpraca pomiędzy JST a organizacjami pozarządowymi. Prezentacja dobrych praktyk
Cooperation Between Local Self-Government Units and Non-Governmental Organizations. Presentation of Good Practices
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 299-309, bibl.12 poz.
Keyword
Administracja publiczna, Organizacje pożytku publicznego, Samorząd terytorialny
Public administration, Public benefit organisation, Local government
Note
summ., streszcz.
Abstract
Dla wielu gmin samodzielne finansowanie i podejmowanie działań społecznie użytecznych stanowi istotny problem, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w ilości, jak i jakości realizowanych przedsięwzięć. Dlatego też, by zadania te mogły być efektywne, niezbędna staje się współpraca administracji publicznej z partnerami prywatnymi, w tym w szczególności z organizacjami pozarządowymi. Polskie prawodawstwo stwarza kilka możliwości takiej kooperacji, przy czym najistotniejszą z nich jest współpraca finansowa. Celem artykułu je st wskazanie przedmiotu oraz zasad współpracy pomiędzy administracją samorządową a organizacjami pozarządowymi. Ponadto wskazano również zasady tworzenia i wdrażania rocznego programu współpracy. Rozwiązania praktyczne przedstawiono na przykładzie miasta metropolitalnego Szczecin.(abstrakt oryginalny)

For many municipalities self-financing and realization of socially useful activities are an important problem, which is reflected in both the quantity and quality tasks of public benefit. Therefore, to these tasks can be implemented effectively, it becomes necessary cooperation between public administration and private partners including, in particular with non-governmental organizations. Polish legislation provides several possibilities of such cooperation. The most important of them is financial cooperation. The aim of the article is to point to the possibility of cross-sectoral cooperation, which can be taken by the local government administration with NGOs and other entities active in the field of public benefit. Indicates the principles of creation and implementation of the annual program of cooperation oflocal government units and NGOs as well as the rules they should be respected by cooperation partners. Practical solutions are presented on the example of the metropolitan city Szczecin. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Broniewska, M. (2012). Model współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych jako element budowy zaufania międzysektorowego. Zarządzanie i Finanse, 4/1 (10), 81-93.
 2. Czaja-Hliniak, I. (2012). Wybrane metody finansowania usług publicznych przez miasta metropolitalne. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio H, XLVI, 3, str. 341-349.
 3. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Pobrano z: http://www. pokl541.pozytek.gov.pl (2016).
 4. Musiałkiewicz, R. (2008). Problemy prawne udzielania dotacji na cele publiczne organizacjom pozarządowym przez jednostki samorządu terytorialnego. [W:] A. Borodo (red.), Zagadnienia prawne finansów i gospodarki samorządu terytorialnego (s. 259-275). Toruń: TNOiK.
 5. Ofiarski, Z. (2012). Finansowanie zadań zleconych przez gminę organizacjom pozarządowym. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska sectio H, XLVI, 3, 383-392.
 6. Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku. Pobrano z: http://bip.um.szczecin.pl (2016).
 7. Rogojsza, B. (2015). Ekonomizacja organizacji pozarządowych - szanse i zagrożenia. Prezentacja dobrych praktyk. [W:] Majchrzak M. (red.), Finanse ekonomii społecznej (s. 31-46). Szczecin-Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 8. Uchwała nr XIII/298/15 Rady Miasta Szczecin z 17.11.2015. Pobrano z: www.szczecin.pl.
 9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. DzU 2003, nr 96 poz. 873, ze zm.
 10. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. DzU 2005, nr 14, poz. 114, ze zm.
 11. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, nr 157, poz. 1240, ze zm.
 12. Ziółkowska, A., Gronkiewicz, A. (2012). Współpraca administracji samorządowej z organizacjami pozarządowymi jako forma współdziałania jednostek samorządu terytorialnego z podmiotami niepublicznymi. [W:] C. Dolnicki (red.), Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego (s. 35-51). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/ 10.18276/epu.2016.125-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu