BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
Title
Finansowy aspekt programu rewitalizacji a proces gentryfikacji - przykład Miasta Szczecin
The Financial Aspect of the Revitalization Program and the Process of Gentrification - the Example of the City of Szczecin
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 311-325, rys., tab., bibl.23 poz.
Keyword
Rewitalizacja miasta, Finanse samorządu terytorialnego, Gentryfikacja
City revitalization, Local government finance, Gentrification
Note
summ., streszcz.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Zasadniczym celem artykułu jest zestawienie wspomaganych instytucjonalnie procesów odnowy (rewitalizacji) oraz rynkowych procesów odnowy (gentryfikacji), a także analiza finansowego aspektu procesu rewitalizacji w kontekście zachodzących zmian struktury społecznej, przestrzennej i gospodarczej na odnawianych obszarach. Prowadzone rozważania mają doprowadzić do sformułowania wniosków dotyczących wzajemnych relacji obu procesów, uwzględniając przykład Miasta Szczecin.(abstrakt oryginalny)

Revitalization is a complex process including spatial, social, and economical changes introduced to devastated urban locations. It mainly concerns city centers. In some cases revitalization may lead to gentrification - a process, which is generally defined as a neighborhood change that encompasses economic change in the form of increases in both real estate investment and household income. The main goal of this article is to examine the financial context of the relationship between processes of urban revitalization and gentrification - taking as an example the City of Szczecin.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beauregard, R.A. (1986). Chaos and Complexity of Gentrification. W: N. Smith, P. Williams (red.), Gentrification of the City. London: Allen and Unwin.
 2. Berry, J.W. (1976). Human ecology and cognitive style: Comparative studies in cultural and psychological adaptation. New York: Sage/Halsted.
 3. Davidson, M., Lees, L. (2005). New-build 'gentrification' and London's riverside renaissances. Environment and Planning, 37, 1165-1190.
 4. Glass, R. (1964). Introduction to London: Aspects of Change. London: Centre for Urban Studies.
 5. Grzeszczak, J. (2010). Gentryfikacja osadnictwa. Monografie IGiPZ PAN, 11.
 6. Hermann, M., Leuthold, H. (2003). The Consequences of Gentrification and Marginalisation on Political Behaviour. Zürich: University of Zurich, Department of Geography.
 7. Jadach-Sepioło, A. (2007). Gentryfikacja miast. Problemy rozwoju miast. Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, 3, 64-77.
 8. Jałowiecki, B. (2000). Społeczna przestrzeń metropolii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 9. Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 10. Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna, Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 11. Lambert, C., Boddy, M. (2002). Transforming the city: post-recession gentrification and re-urbanisation. Bristol: University of the West of England, Faculty of the Built Environment.
 12. Lees, L., Slater, T., Wyly, E. (2008). Gentrification. New York: Routledge.
 13. Ley, D. (1996). The New Middle Class and the Remaking of the Central City. Oxford: Oxford University Press.
 14. Lisowski, A. (1999). Koncepcja gentryfikacji jako przejaw tendencji integracji w geografii miast. XI Konwersatorium wiedzy o mieście: zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Szczecin (2014). Szczecin.
 16. Ministerstwo Rozwoju (2015). Krajowa Polityka Miejska 2023.
 17. Ministerstwo Rozwoju (2016). Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.
 18. Smith, N. (1996). The new urban frontier. Gentrification and the revanchist city. London - New York: Routledge.
 19. Smith, N., Williams, P. (red.). (1986). Alternatives to orthodoxy: invitation to a debate. [W:] Gentrification of the City. London: Allen & Unwin.
 20. Ustawa z dnia 5 października 2015 r. o rewitalizavcji. DzU 2015, poz. 1777.
 21. Zborowski, A. (red.). (2009). Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 22. Ziobrowski, Z., Jarczewski, W. (red.). (2010). Rewitalizacja miast polskich - diagnoza, t. 8. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.
 23. www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-25
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu