BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ślebocka Magdalena (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego), Tylman Aneta (Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Finansów Zakład Bankowości Centralnej i Pośrednictwa Finansowego)
Title
Financial and Legal Aspects of Public-Private Partnership in Financing Revitalization Activities - General Issues
Od partycypacji do partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu działań rewitalizacyjnych
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 327-336, tab., bibl.15 poz.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Partycypacja społeczna, Rewitalizacja
Public-Private Partnerships (PPP), Social participation, Revitalization
Note
summ., streszcz.
Abstract
Partycypacja społeczna zyskuje w ostatnich latach na znaczeniu w odniesieniu do realizacji inwestycji miejskich o różnym charakterze. Relacja mieszkańcy miasta - administracja lokalna zmierza aktualnie bardziej w kierunku partycypacji konsensusu niż konfrontacji. Zmiany w tym zakresie zawdzięczać należy zarówno przykładom dobrych praktyk płynących z rozwiniętych państw europejskich (Norwegii, Francji, Niemiec), jak również zorientowaniu unijnej polityki miejskiej w tym kierunku. Jednocześnie jednak unijna polityka miejska zwraca uwagę na ograniczoność środków publicznych w finansowaniu projektów inwestycji miejskich. Podkreśla się potrzebę zaangażowania środków prywatnych. Zarówno w unijnych, jak i polskich dokumentach strategicznych dotyczących polityki miejskiej wskazuje się na rolę i znaczenie partnerstwa publiczno-prywatnego w finansowaniu inwestycji miejskich. Artykuł przedstawia partnerstwo publiczno-prywatne jako jeden z podstawowych środków realizacji idei partycypacji społecznej w finansowaniu procesów rewitalizacyjnych, jak również wskazuje na wątpliwości natury prawnej związane z funkcjonowaniem partnerstwa publiczno-prywatnego dla potrzeb procesów rewitalizacji.(abstrakt oryginalny)

Public participation is gaining importance with regard to the implementation of municipal investments of various kinds. The relations between inhabitants and local authorities, are currently coming more towards participation based on consensus rather than confrontation. Changes in this area are a positive result of both the examples of good practices coming from the developed European countries (Norway, France, Germany), as well as the orientation of the EU urban policy in this direction. At the same time, however, the EU urban policy draws attention to the scarcity of public financing as regards municipal investment projects. The EU policy emphasizes the need to involve private funds. Both the EU and Polish strategic documents on urban policy point to the role and importance of public-private partnership in financing municipal investments. The paper presents public-private partnership as one of the basic means of realization of the idea of social participation in the financing of revitalization processes as well as the problems related to this funding model within the Polish legislation in relation to the European Union provisions in this regard.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Billert, A. Policy development and revitalization of cities in Poland against EU standards in the field of planning. Retrieved from: http://www.urbanistyka.info/content/polityka-rozwoju-irewitalizacja-miast-w-polsce-na-tle-standard%C3%B3w-unijnych-w-zakresie-planow.
 2. Herbs, I., Jadach-Sepioło, A., Marczewska, E. (2013). Analysis of potential public entities and enterprises to implement Project public-private partnership in Poland, Polish Agency for Enterprise Development, Warszawa. Retrieved from: https://bazappp.gov.pl/static/uploads/analiza. pdf.
 3. Leipzig Charter on Sustainable European Cities (2007). Retrieved from: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf.
 4. Market Update. Review of the European PPP Market in 2015. Retrieved from http://www.eib.org/ epec/library/epec_market_update_2015_en2.
 5. Mysiorski, B., Nowosiadły, E. (2016). EDS Report: Public-private partnership in revitalization. EDS 1/26. Retrieved from: http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=art icle&id=55998:eds-raport-partnerstwo-publiczno-prywatne-w-rewitalizacji&catid=933:eds- 2015&Itemid=280.
 6. OJ 2009 No. 19 item. 100. Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=W DU20090190100.
 7. OJ 2015 item. 1777. Retrieved from: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001777.
 8. Regulation (EU) No 1303/2013. of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down common provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund, the European Agricultural Fund for Rural Development and the European Maritime and Fisheries Fund and laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Council Regulation (EC) No 1083/2006.
 9. Skalski, K. (2000). Revitalization of the old urban districts. In: Z. Zborowski, Urban renewal, revitalization, rehabilitation, restructuring. Kraków: IGPiK.
 10. Sustainable Urban Revitalization. European Investment Bank. Retrieved from: www.bookshop. europa.eu/...rewitalizacja-miast.../QH7005439PLC_002.pdf.
 11. Ślebocka, M. (2016). Role and importance of financing PPP revitalization projects. BS Finance and Accounting for sustainable development, ed. D. Dziawgo, Publisher Wroclaw University of Economics, Poland, in print.
 12. The National Urban Policy. Retrieved from: https://www.mr.gov.pl/media/10252/Krajowa_Polityka_Miejska_20-10-2015.pdf.
 13. Toledo Declaration (2010). Retrieved from: http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/newsroom/ pdf/201006_toledo_declaration_en.pdf.
 14. Tylman, A. (2016). Public participation in the financing of urban processes on the example of the revitalization. Conference: Therapy of the Finance - Socio-psychological aspects of finance, 18 May 2016, Warsaw, Poland, in print.
 15. www.bazappp.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-26
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu