BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zbaraszewski Wojciech (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Finansowanie polskich parków narodowych
The Directions of Change in the Financing of Polish National Parks
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 125, s. 359-368, rys., tab., bibl.7 poz.
Keyword
Parki narodowe, Planowanie finansowe, Źródła finansowania
National parks, Financial planning, Source of financing
Note
summ., streszcz.
Country
Polska
Poland
Abstract
Parki narodowe powszechnie uznaje się za najwyższą formę ochrony przyrody. Głównym celem tworzenia parków narodowych jest ochrona różnorodności biologicznej. Jednocześnie parki realizują zadania dotyczące edukacji, nauki i turystycznego udostępniania. W Polsce w latach 2010-2011 parki narodowe ulegały przeobrażeniom w szczególności w formie organizacyjno-prawnej. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena źródeł finansowania polskich parków narodowych po okresie przekształceń tej formy ochrony przyrody. Badanie przeprowadzono na podstawie sprawozdań z realizacji planów finansowych parków narodowych w latach 2012-2015. Z przeprowadzonych badań wynika, że na znaczeniu zyskują źródła finansowania parków narodowych niebędące dotacjami budżetu państwa, co może prowadzić do zmiany priorytetów w funkcjonowaniu parków. (abstrakt oryginalny)

National parks generally is considered the highest form of protection of nature. The main objective of the creation of national parks is to protect biological diversity. At the same time, parks carry out tasks for the education, science and tourism. In Poland in the years 2010-2011 national parks were changes in particular in the form of organizational and legal. The aim of the article is the identification and evaluation of sources of funding for Polish national parks after the transition of this form of protection of nature. The study was conducted on the basis of the reports of the implementation of the financial plans of national parks in the years 2012-2015. Research shows that the importance of gaining funding national parks other than grants of the State budget, which may lead to a change in priorities in the functioning of the parks. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Denisiuk, Z., Dyrga, Z., Kalemba, A., Filipowicz, W., Pioterek, G. (1991). Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu. Studia Naturae, Seria A, 36.
  2. GAO (2015). National Park Service: Revenues from Fees and Donations Increased, but Some Enhancements Are Needed to Continue This Trend, GAO-16-166, December.
  3. Główny Urząd Statystyczny (2015). Ochrona środowiska 2015. Warszawa.
  4. Owsiak, S. (2006). Finanse publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  5. Symonides, E. (2008). Ochrona przyrody. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
  6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. DzU 2015, poz. 1651.
  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. DzU 2009, poz. 1240.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.125-29
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu