BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marzantowicz Łukasz (Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego)
Title
Ekonomiczne korzyści zastosowania rachunku TDABC w zaopatrzeniu usług budowlanych
Economic Benefits of Application of TDABC in The Supply of Construction Services
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 93-105, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zaopatrzenie, Sektor budowlany
Supply, Construction sector
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule, będącym studium przypadku, rozważania oparto na badaniach przeprowadzonych metodą fokusową wśród usługowych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce. Poza syntetycznym ujęciem problemu i teoretycznym przedstawieniem istoty rachunku TDABC, artykuł pełni funkcję praktyczną i poznawczą. Przedstawiono wyniki badań w zakresie definiowania korzyści płynących ze stosowania nowoczesnych narzędzi optymalizacji procesów. W tym celu wykreślono szereg ekonomicznych korzyści będących efektem wdrożenia sposobu budżetowania z wykorzystaniem rachunku Time-Driven Activity Based Costing. (abstrakt oryginalny)

Article is a case study. Considerations are based on studies using focus groups among service construction companies in Poland. In addition to the synthetic approach to the problem and theoretical view of the essence of TDABC, the article has a practical and cognitive function. The results of research in defining the benefits of modern tools for process optimization. For this purpose, plotted a range of economic benefits resulting from implementation of the method of budgeting using Time-Driven Activity Based Costing(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bendkowski J., Michna A., Analiza modelu kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa budowlanego, [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Zmiana, a innowacyjność organizacji, red. J. Skalik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 2. Bizon-Górecka J., Controlling jako instrument zarządzania w przedsiębiorstwie budowlanym, Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Rolniczej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy nr 213, Budownictwo nr 30, Bydgoszcz 1998.
 3. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, Wydawnictwo CEDEWU, Warszawa 2010.
 4. Hammer M., Champy J., Re-engineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution, Harper Business, New York 1993.
 5. Horngren CH.T., Foster G., Datar S.M., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, Prentice Hall 2003.
 6. Januszkiewicz W., Konkurencyjność polskiego sektora usług w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, [w:] Konkurencyjność gospodarki Polski w dobie integracji z Unią Europejską i globalizacji, t. II, red. J. Bossak, W. Bieńkowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2001.
 7. Jaworski K.M., Podstawy organizacji budowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 8. Kaplan R., Anderson S., Rachunek kosztów działań sterowany czasem TDABC, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 9. Kotler P., Armstrong G., Saunders J., Wong V., Principles of Marketing, wyd. 3, FT Prentice Hall 1986.
 10. Manteuffel Szoege H., Wybrane zagadnienia ekonomiki budownictwa, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2006.
 11. Szychta A., Rola równań czasowych w rachunku kosztów działań sterowanym czasem, "Przegląd Organizacji" 2012, nr 9.
 12. Wysocki R.K., McGary R., Efektywne zarządzanie projektami, Helion, Gliwice 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-06
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu