BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piorunowska-Kokoszko Joanna (Katedra Logistyki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego)
Title
Perspektywy powstania grup producenckich w łańcuchach dostaw polskich przedsiębiorstw
Prospects of the Creation of Producer Groups in Supply Chains of Polish Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 31, s. 107-121, rys., bibliogr. 24 poz.
Keyword
Łańcuch dostaw, Eksport
Supply chain, Export
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł poświęcono problematyce grup producenckich, a jego głównym celem jest przedstawienie zasad ich działania oraz wskazanie, jak włączenie grup producenckich do łańcucha dostaw może pomóc w rozwoju firm. W opracowaniu zaprezentowano dane z badań naukowców na temat działania grup producenckich oraz wyniki krótkiego badania ankietowego przeprowadzonego w branży meblarskiej mającego za zadanie wskazać zainteresowanie firm przedmiotowymi strukturami. Na podstawie uzyskanych danych ustalono, że istnieje potencjalne zainteresowanie przystąpieniem do grup producenckich oraz zidentyfikowano towarzyszące temu bariery. (abstrakt oryginalny)

The present article is devoted to the question of a role of producer groups, demonstrates basic principles of their activities and shows how inclusion of producer groups into the supply chain can contribute to a business growth. The discussion combines the outcomes of already published academic research conducted into producer groups with results of a survey carried out by the Author in the furniture production sector (which was designed to evaluate the interest of furniture manufacturers in the topical business organizations). As a result, the Author has determined existence of a potential interest in respect to participation in producer groups and enumerated main obstacles on the way.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aluchna M., Cygler J., Materna G., Witek-Hajduk M.K., Marciszewska E., Kooperacja przedsiębiorstw w dobie globalizacji: Wyzwania strategiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 2. ARiMR, 7 mld zł wyniosły unijne inwestycje w grupy producenckie, http://wyborcza.biz/biznes/1,100969,18352674,arimr-7-mld-zl-wyniosly-unijne-inwestycje-w-grupy-producenckie.html#ixzz3mf3YkkyO.
 3. Bartkowiak P., Domański J., Szpitalne Grupy Zakupowe w kształtowaniu łańcucha wartości na rynku usług szpitalnych, [w:] Przedsiębiorczy menedżer przedsiębiorczej organizacji. Nowoczesne tendencje w nauce oraz w praktyce organizacji i zarządzania, red. A. Marjański, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie" 2013, t. XIV, z. 3.
 4. Branża meblarska: wzmocnienie polskich marek zwiększy eksport, PAP, http://biznes.onet.pl/wiadomosci/kraj/branza-meblarska-wzmocnienie-polskich-marek -zwiekszy-eksport/1trdp (dostęp 28.12.2015).
 5. Ciesielski M., Długosz J., Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa 2010.
 6. Gray K., Consortia, Buying Groups and Trends in Demand Aggregation, VP Corporate Strategy, Corporate United, 2002, www.instituteforsupplymanagement.org/files/ Pubs/Proceedings/GrayEI.pdf.
 7. Jayanth A., 50 Things to Know about the Country's Largest GPOs, Leadersip&Management, 18.07.2014, www.beckershospitalreview.com/hospital-management-administration/50-things-to-know-about-the-country-s-largest-gpos.html.
 8. Knoben H., Sawinski M., Związki zakupowo-marketingowe w Niemczech, www.een.org. pl/index.php/rynek-wewnetrzny---spis/articles/zwiazki-zakupowo-marketingowe -w-niemczech.html.
 9. Kolińska K., Doliński D., Grupowe zakupy materiałów jako sposób na obniżenie kosztów przedsiębiorstwa, "Logistyka - Nauka" 2013, nr 5.
 10. Lazarek M., Grupy marketingowe na rynku rolno-spożywczym województwa zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 661, Ekonomiczne Problemy Usług nr 73, Szczecin 2011.
 11. Nawrocka A., Grupy zakupowe- szansa na tańszą energię, "Nowa Energia" 2010, nr 4 (15).
 12. Raport Polskie Meble Outlook 2015, B+R Studio, Analizy rynku meblarskiego, s. 7, www.oigpm.org.pl/art/files/61.
 13. Rutkowski K., Pozwól klientom napędzać łańcuch dostaw twojej firmy, raport z serii Nowe trendy zarządzania, suplement promocyjny do "Harvard Business Review Polska", październik 2006.
 14. Szczebiot-Knoblauch L., Tworzenie grup producenckich jako przejaw przedsiębiorczo- ści wiejskiej, www.mikroekonomia.net/system/publication_files/1078/original/21. pdf?1315294358.
 15. Szeląg-Sikora A., Oleksy-Gębczyk A., Grupy producenckie przykładem przedsiębiorczości zespołowej w rolnictwie, http://jmf.wzr.pl/pim/2013_1_2_25.pdf.
 16. Taylor D., Supply Chains: Manager Guide, Addison-Wesley Professional, Boston 2003.
 17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, DzU z 2013 r., poz. 1030.
 18. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach, DzU nr 88, poz. 983 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, DzU z 2011 r., nr 79, poz. 855.
 20. Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, DzU z 1982 r., nr 32, poz. 217.
 21. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo Spółdzielcze, DzU z 2016 r., poz. 21.
 22. Wilson A., Building a Successful Selling Organization: The Critical Path to Extraordinary Results, iUniverse, San Antonio, Texas 2005.
 23. www.goldenline.pl/grupy/Przedsiebiorcy_biznesmeni/biznes-kontakt/poszukiwane -grupy-sprzedazowe,3247894.
 24. www.suwalki24.pl/mobile/article/1,_polska_wraca_do_komunizmu_ekonomia_sharing_w_natarciu#.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.31-07
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu