BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Elżbieta (Politechnika Śląska), Szewc Tomasz (Politechnika Śląska)
Title
Competences of Local Self-government Managers
Kompetencje menedżerów samorządowych
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 3 (27), s. 93-106, bibliogr. 35 poz.
Keyword
Kompetencje, Menedżer, Zadania samorządu terytorialnego
Competences, Manager, Local government task
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedmiotem zainteresowania autorów były kompetencje menedżerów samorządowych i ich rola w efektywniejszej realizacji zadań publicznych. Przedstawiają wymagania stawiane menedżerom realizującym te zadania oraz uwzględnienie tych okoliczności przez ustawodawcę w przepisach określających wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych. Opracowanie kończy podsumowanie i postulaty de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to present the competences of local self-government managers and their role in the more effective completion of public tasks. The requirements for managers pursuing the tasks are presented as well as the examination of how the legislator assesses the managers in relation to the regulations determining the eligibility requirements for self-government employees. The paper concludes with de lege ferenda postulates. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amstrong M.: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 2. Bieniok H.: System zarządzania zasobami ludzkimi. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2006.
 3. Boć J. (ed.): Prawo administracyjne. Kolonia Limited, Wrocław 2004.
 4. Bogucka-Felczak M.: Sądowa ochrona praw jednostek samorządu terytorialnego do dochodów. "Finanse Komunalne", No. 3, 2012.
 5. Boyatzis R.: The Competent Manager. John Wiley & Sons, New York 1982.
 6. Cieślak Z., Lipowicz I., Niewiadomski Z.: Prawo administracyjne. Część ogólna. LexisNexis, Warszawa 2002.
 7. Czarnow S.: Działalność gospodarcza jednostek samorządu terytorialnego. "Samorząd Terytorialny", No. 10, 2007.
 8. Czudec A.: Znaczenie transferów z budżetu państwa w kształtowaniu sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. "Finanse Komunalne", No. 1-2, 2010.
 9. Guziejewska B.: Pozioma i pionowa nierównowaga fiskalna w warunkach polskiej decentralizacji. "Samorząd Terytorialny", No. 9, 2006.
 10. Zawicki M.: New public management i public governance - zarys koncepcji zarządzania publicznego, [in:] Hausner J., Kukiełka M. (eds.): Studia z zakresu zarządzania publicznego, vol. 2. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej, Kraków 2002.
 11. Heller J.: Dochody samorządów terytorialnych w Polsce - ujęcie makroekonomiczne i przesłanki ustrojowe. "Samorząd Terytorialny", No. 5, 2008.
 12. Hryniewicz J.T.: Administracja samorządowa - misje, własność i kontekst organizacyjny. "Samorząd Terytorialny", No. 10, 2004.
 13. Jamka B.: Dobór zewnętrzny i wewnętrzny pracowników, teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2001.
 14. Król H., Ludwiczyński A.: Zarządzanie kapitałem ludzkim - tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. PWN, Warszawa 2011.
 15. Kwiatkowski M., Symela K.: Standardy kwalifikacji zawodowych. Teoria, metodologia, projekty. Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2001.
 16. Langrod J.S.: Instytucje prawa administracyjnego. Zarys części ogólnej. Zakamycze, Kraków 2003.
 17. Lévy-Leboyer C.: Kierowanie kompetencjami. Poltex, Warszawa 1997.
 18. Listwan T.: Zarządzanie kadrami. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 19. Niezgoda A.: Zagrożenia dla gospodarki finansowej gmin i powiatów w perspektywie kryzysu finansów publicznych. "Finanse Komunalne", No. 1-2, 2010.
 20. Ochendowski E.: Prawo administracyjne. TNOiK, Toruń 2005.
 21. Pawłowska E.: Wpływ kapitału społecznego na realizację celów w zamkniętych zakładach opieki zdrowotnej, unpublished doctoral thesis. Zabrze 2008.
 22. Rakowska A., Sitko-Lutek A.: Doskonalenie kompetencji menedżerskich. PWN, Warszawa 2000.
 23. Sanchez R.: Understanding competence - best management; Identifying and managing five modes of competence. "J. Business Res.", No. 57(5), 2004.
 24. Sitko-Lutek A. (ed.): Polskie firmy wobec globalizacji. PWN, Warszawa 2007.
 25. Słownik wyrazów obcych. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1959.
 26. Stasikowski R.: O pojęciu zadań publicznych (studium z zakresu nauki administracji i nauki prawa administracyjnego). "Samorząd Terytorialny", No. 7-8, 2009.
 27. Stec M.: Podział zadań i kompetencji w nowym ustroju terytorialnym Polski (kryteria i ich normatywna realizacja). "Samorząd Terytorialny", No. 11, 1998.
 28. Szandurski J.: Toksyczne zarządzanie kadrami w urzędzie. "Samorząd Terytorialny", No. 7, 2007.
 29. Szewc A. (ed.): Ustawa o pracownikach samorządowych. Komentarz. C.H. Beck, Warszawa 2011.
 30. Szewc T.: Dostosowanie prawa polskiego do zasad Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Branta, Bydgoszcz-Katowice 2006.
 31. Walkowiak R.: Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2004.
 32. Wrona T.: Doświadczenia 20 lat samorządu terytorialnego - stan finansów samorządowych. "Samorząd Terytorialny", No. 7-8, 2011.
 33. Zalewski A.: Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, [in:] Zalewski A. (ed.): Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
 34. Zimmermann J.: Prawo administracyjne. Zakamycze, Kraków 2005.
 35. Żukowski M.: Problematyka wykształcenia urzędników państwowych i samorządowych. "Samorząd Terytorialny", No. 10, 2010.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu