BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janiga-Ćmiel Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Dynamiczna analiza rozwoju społeczeństwa informacyjnego
Dynamic Analysis of the Development of the Information Society
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 223-234, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Model GARCH, Społeczeństwo informacyjne
GARCH model, Information society
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym referacie przedstawiono analizę społeczeństwa informacyjnego Polski oraz wybranych państw (Luksemburg, Bułgaria, Niemcy, Wielka Brytania). Jako okres analizy przyjęto lata od roku 2005 do roku 2015. Zaprezentowano konstrukcję oraz otrzymaną postać pełnoczynnikowego modelu GARCH. Celem zaprezentowanych w niniejszej pracy badań jest analiza współzależności kształtowania się rozwoju społeczeństwa informacyjnego Polski i wybranych państw UE. Przedstawione zostaną wielorównaniowe modele GARCH, prezentujące wzajemne relatywne powiązania w zakresie dynamiki rozkładów empirycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dynamikę wartości oczekiwanych i wariancji.(abstrakt autora)

The paper examines the development of Polish information society as well as the information society of selected countries in the period from 2005 to 2015 (Luxembourg, Poland, Bulgaria, Germany, Greece). The theory of the construction of a full-factor multivariate GARCH model and its estimation method are discussed. The aim of the studies discussed in the paper is an analysis of the interrelations between the information society of Poland and selected EU countries. The multivariate GARCH models showing mutual relative interrelations within the dynamics of empirical distributions, particularly within the dynamics of the expected values and variances, will be presented.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Fiszeder P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  2. Forbes K., Rigobon R. (2002), No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Co-movements, "Journal of Finance", 57.
  3. Ganczar M. (2009), Informatyzacja Administracji Publicznej. Nowa jakość usług pu-blicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Warszawa: CeDeWu.
  4. Janiga-Ćmiel A. (2013), Detecting shocks in the economic development dynamics of selected countries, "Folia Oeconomica Stetinensia" 13 (21), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
  5. Janiga-Ćmiel A. (2014), Dynamiczna analiza procesów rozwoju gospodarczego, Ka-towice: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
  6. Rudnicki M., Jabłoński M. (2011), Administracja Publiczna Wobec Procesu Globali-zacji, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
  7. Szpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu. Aspekty instytucjonalne, War-szawa: Difin.
  8. Vrontos I.D., Dellaportas P., Politis D.N. (2003), A full-factor Multivariate GRACH model, "Ecomometrics Journal".
  9. Zorska A. (2011), Chaos czy twórcza destrukcja? Ku nowym modelom w gospodarce i polityce, Warszawa: Wydawnictwo SGH w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-21
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu