BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jawor-Joniewicz Anna (Institute of Labour and Social Studies, Warsaw, Poland)
Title
Building the Involvement of Employees Through Diversity Management
Budowanie zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2014, nr 4 (28), s. 89-102, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zaangażowanie pracowników, Zarządzanie różnorodnością, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Employees' engagement, Diversity management, Human Resources Management (HRM)
Note
streszcz., summ.
Abstract
U podstaw zarządzania kapitałem ludzkim (HRM) leży przekonanie, iż pracownicy stanowią najcenniejszy zasób przedsiębiorstwa. Umiejętne nim zarządzanie może wpływać na efektywność organizacji i jej pozycję konkurencyjną. O skuteczności stosowanych narzędzi HRM może decydować stopień ich dostosowania do indywidualnych potrzeb zatrudnionych przy jednoczesnym braniu pod uwagę oczekiwań organizacji. Podejście takie wymaga podjęcia działań służących zwiększeniu elastyczności systemu HRM. Stworzenie rozwiązań dedykowanych każdemu pracownikowi z osobna jest niemal niemożliwe. Z tego powodu organizacje starają się kierować swą ofertę nie do poszczególnych osób, a do ich różnych grup. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wniosków płynących z analizy danych zastanych oraz badań empirycznych dotyczących praktyk stosowanych przez polskie przedsiębiorstwa w zakresie budowania zaangażowania pracowników z uwzględnieniem zarządzania różnorodnością. (abstrakt oryginalny)

At the core of Human Resource Management (HRM) is the belief that employees are the company's most valuable asset. Skillful management of this resource can affect the efficiency of the organization and its competitive position. The effectiveness of the tools used by HRM can be largely determined by the degree of their adaptation to the individual needs of employees while taking into account the expectations of the organization. This approach requires a more flexible system of HRM. However, creating solutions dedicated to each employee individually is almost impossible. That is why organizations try to address its offer not to individuals but to various groups of employees. The purpose of this article is to present the conclusions of desk research and empirical research on the practices used by Polish companies in the building of the involvement of employees through diversity management. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Benson G.S., Young S. M., Lawler E. E. III.: High-Involvement Work Practices and Analysts´ Forecasts of Corporate Earnings. "Human Resource Management", No. 45(4), 2006, p. 519-537. doi: 10.1002/hrm.20130.
 2. Borkowska S. (ed.): Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji. C.H.Beck, Warszawa 2010a.
 3. Borkowska S. (ed.): Creating Innovation in the Organization: The Role of Human Resource Management. Institute of Labour and Social Studies, Warsaw 2010b.
 4. Colan L.J.: Engaging the Hearts and Minds of all your Employees. McGraw-Hill, New York, NY 2009.
 5. Gryszko M.: Raport zarządzanie różnorodnością w Polsce. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warsaw 2009.
 6. Guthie J.P.: High-Involvement Work Practices, Turnover, and Productivity: Evidence from New Zealand. "Academy of Management Journal", No. 44(1), 2001, p. 180-190. doi: 10.2307/3069345.
 7. Hubbard E.E.: The Manager's Pocket Guide to Diversity Management. HRD Press, Inc. Amherst, Massachusetts 2004.
 8. Juchnowicz M. (ed.): Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania. PWE, Warszawa 2012.
 9. Rashid Md. Z.A., Sambasivan M., Johari J.: The influence of corporate culture and organisational commitment on performance. "Journal of Management Development", No. 22(8), 2003, p. 708-728, doi: 10.1108/02621710310487873.
 10. Rodgers J.O., Hunter M.: Effective Diversity Management. "Handbook of Business Strategy", No. 4(1), 2003, p. 222-227, doi: 10.1108/eb060272.
 11. Wziątek-Staśko A.: Diversity Management. Narzędzie skutecznego motywowania pracowników. Difin, Warszawa 2012.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu