BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andreeva Tatyana (The Baltic International Academy, Riga, Latvia)
Title
Taxation Methods as a Solution of Social Problems in Latvia
Metody podatkowe jako sposób rozwiązywania problemów społecznych na Łotwie
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 465, s. 9-20, tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Wyzwania dla spójności Europy - społeczeństwo, granice, solidarność
Keyword
Podatki, System podatkowy, Podatek od wartości dodanej (VAT), Problemy społeczne
Taxes, Tax system, Value Added Tax (VAT), Social problems
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł poświęcony został analizie problemów regulacji państwowej w zakresie podatków. Celem jego jest analiza funkcji dystrybucyjnych i stymulujących podatków z uwzględnieniem aktualnej sytuacji w omawianym obszarze. W artykule analizowane są takie kwestie, jak: wzrost udziału zabezpieczenia społecznego, zmiany w podatku PIT, wykorzystanie funkcji stymulacyjnych podatku od wartości dodanej (VAT). Szczególna uwaga została poświęcona wprowadzeniu zróżnicowanych zwolnień podatkowych oraz podatku solidarnościowego na Łotwie. Zróżnicowane zwolnienia podatkowe dla podatników indywidualnych oznaczają, że nie wszyscy podatnicy będą mieli ten sam poziom zwolnień podatkowych. Uprawnienia każdego podatnika do zwolnień będą ustalane w oparciu o wysokość ich dochodów. Celem wprowadzenia podatku solidarnościowego jest redukcja regresji podatkowej występującej w przypadku osób uzyskujących wysoki poziom dochodów(abstrakt oryginalny)

The article is devoted to the study of the problems of state regulations in the field of taxation. The purpose of this article is to analyse distributing and stimulating functions of taxes taking into account the actual situation in the discussed field. The article analyzes such issues as the increase of contributions in social insurance, changes in personal income tax, the use of stimulation function of value added tax. Special attention is paid to the introduction of differentiated non-taxable allowance and tax of solidarity in Latvia. A differential personal allowance means that not all taxpayers will have the same level of personal allowance, as its level will be set according to the taxpayer's level of income. The purpose of the introduction of solidarity tax is to reduce the regressivity of the taxation for the recipients of high levels income(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Andreeva T. 2014, Вопросы налоговой политики Латвии. Problems of Economic Policy of the Central and Eastern Europe Countries: Macroeconomic and Regional Aspects, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Toruń, pp. 369-383.
  2. Cabinet Regulation № 1 of 05.01.2016 (LV).
  3. https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/docs/body/taxation_paper_58.pdf.
  4. Law "On State Social Insurance" (LV). Law "On the State Budget for 2016" (LV).
  5. Law "On solidarity tax" (LV).
  6. Social Security Programs Throughout the World: Europe, September 2014, Social Security Administration. Washington, https://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2014-2015/europe/ssptw14europe.pdf.
  7. Tax Reforms in EU Member States: 2015 Report. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2015.
  8. VAT Rates Applied in the Member States of the European Union. European Commission, http://ec.europa.
  9. eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.465.01
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu