BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mroczkowska Dorota (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Proces wnioskowania oraz poczucie sprawstwa jako elementy komunikacji interpersonalnej w organizacji
Conclusion Process and a Sense of Agency as a Part of Interpersonal Communication in the Organization
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 1 (17), s. 5-16, rys., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Komunikowanie interpersonalne, Manipulowanie ludźmi
Interpersonal communication, People manipulation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Niniejszy artykuł traktuje komunikację interpersonalną jako bazę do polemiki na temat znaczenia odbioru informacji i wnioskowania o treści komunikatu w kontekście poczucia sprawstwa i kontroli. Przedstawiono model kompetencji interpersonalnych jako kontinuum umiejętności jednostki. Wskazano na istnienie związku pomiędzy wysokimi zdolnościami interpersonalnymi a poczuciem kontroli i sprawstwa jako wartości nagradzającej dla jednostki, która jednak w sprzyjających warunkach może prowadzić do nadużyć w zakresie funkcjonowania społecznego. Zaprezentowane koncepcje podziału ludzi według kryterium realizacji działalności (orientacja na porozumienie versus na wynik oraz orientacja na siebie versus na dokonywanie zmian w otoczeniu) posłużyły jako baza do uchwycenia różnic indywidualnych w zakresie komunikacji interpersonalnej z punktu widzenia celów i wartości działania, percepcji drugiego człowieka oraz własnego poczucia sprawstwa. Ponieważ dla każdej z zaprezentowanych orientacji różne wydają się być konsekwencje poczucia sprawstwa, wysnuto hipotezę o instrumentalnej funkcji poczucia sprawstwa w osiąganiu różnych celów. (abstrakt oryginalny)

This paper treats interpersonal communication as a base for the controversy about the importance of receiving information and drawing conclusions about the content of the message in the context of a sense of agency and control. The paper presents a model of interpersonal competence as a continuum of the individual skills. It shows the existence of a connection between high interpersonal skills and sense of control and agency as a reward for the individual values, which, however, in good conditions can lead to abuse in social functioning field. The presented conceptions division of people were used as a base to capture individual differences in interpersonal communication from the perspective of goals and values, perceptions of others and their own sense of agency. As presented, there are different consequences for each of the orientation, it has been hypothesized for the instrumental function of a sense of agency in achieving various goals. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ajdukiewicz K.: Klasyfikacja rozumowań, [w:] Język i poznanie. PWN, Warszawa 2006.
 2. Augustynek A.: Psychologia. Jak ślimak piął się pod górę... Difin, Warszawa 2008.
 3. DeCharms R.: Personal causation. Academic Press, New York 1968.
 4. Falkowski A., Maruszewski T., Nęcka E.: Procesy poznawcze, [w:] Strelau J., Doliński D. (red.): Psychologia, t 1. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 5. Gallagher S.: Sense of agency and higher-order cognition: Levels of explanation for schizophrenia. "Cognitive Semiotics", No. 2, 2003.
 6. Gielnicka I.: Komunikacja wewnątrz firmy, [w:] Aniszewska G. (red.): Kultura organizacyjna w zarządzaniu. PWE, Warszawa 2007.
 7. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004.
 8. Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red.): Zarządzanie. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 1997.
 9. Mroziewski M.: Styl zarządzania jako instytucjonalny czynnik kreowania kapitału przedsiębiorczości organizacyjnej. Koncepcja ewolucyjno-normatywna. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 10. Nęcki Z.: Negocjacje w biznesie. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1994.
 11. O'Donnell D.: Theory and method on intellectual capital creation. "Journal of Intellectual Capital", Emerald Group Publishing Limited, Vol. 5, No. 2, 2004.
 12. Pszczołowski T.: Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Ossolineum, Wrocław 1978.
 13. Ryan R.M., Deci E.L.: Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. University of Rochester. "American Psychologist", Vol. 55(1), Jan 2000.
 14. Sęk H.: Orientacja patogenetyczna i salutogenetyczna w psychologii klinicznej, [w:] Sęk H. (red.): Psychologia kliniczna, t 1. PWN, Warszawa 2008.
 15. Słownik Języka Polskiego. PWN, Warszawa 2011.
 16. Shannon C., Weaver W.: A Mathematical theory of communication. University of Illinois Press, 1948.
 17. Steinmann H., Schreyögg G.: Zarządzanie. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. Koncepcje, funkcje, przykłady. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 18. Stewart J.: Wprowadzenie do komunikacji interpersonalnej, [w:] Stewart J. (red.): Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. PWN, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu