BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Doskonalenie procesów i metod organizacji w instytucjach administracji publicznej
Improvement of Processes and Organisational Methods in Public Administration Institutions
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 1 (17), s. 53-64, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Metody doskonalenia organizacji, Innowacje, Rozwój, Administracja publiczna
Methods for improving the organization, Innovations, Development, Public administration
Note
streszcz., summ.
Abstract
W rozwoju każdej gospodarki ważną rolę odgrywają zarówno przedsiębiorstwa przemysłowe, jak i instytucje administracji publicznej. Organizacje te powinny być ukierunkowane na współtworzenie wartości razem ze swoimi klientami. Jednym z warunków sprawnego funkcjonowania tych organizacji jest zarządzanie ukierunkowane na innowacje i przez innowacje. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytania:
1. Czy organizacje administracji publicznej dążą do rozwoju przez kreowanie innowacji?
2. Czy są zarządzane zgodnie z tradycyjnym lub nowoczesnym podejściem do kształtowania interakcji między organizacją a jej klientami?
Podstawę do odpowiedzi na te pytania stanowi analiza statystyczna wyników badań empirycznych przeprowadzonych wśród menedżerów organizacji administracji publicznej w krajach członkowskich Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)

In development of every economy important role play industrial enterprises and public administration institutions. These organisations should be directed on co-creation value together with their clients. One of the conditions of efficient functioning of these organisations is management directed on innovations and by innovations. This article is attempt of answer on the following questions:
1. Do public administration organisations aspire to development by creation innovations?
2. Are these organisations managed according to traditional or modern approach to forming of interactions between organisation and its clients?
The basis to answer on these questions is statistic analysis of the results of empirical researches which have been carried out among managers in public administration organisations in the Member States of the European Union. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Baruk J.: Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1992.
  2. Baruk J.: Istota innowacji. Podatność społeczeństw na innowacje. "Marketing i Rynek", nr 3, 2009.
  3. Baruk J.: Istota wiedzy jako źródła innowacji. "Przegląd Organizacji", nr 7-8, 2008.
  4. Baruk J.: Wspomaganie tworzenia wartości i innowacji strategicznymi relacjami. "Marketing i Rynek", nr 10, 2011.
  5. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. PWN, Warszawa 2004.
  6. Innobarometer 2010. Analytical Report. Innovation in Public Administration. Flash Eurobarometer 305 - The Gallup Organization, January 2011.
  7. Prahalad C.K., Ramaswamy V.: Przyszłość konkurencji. PWE, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu