BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dohn Katarzyna (Politechnika Śląska), Gumiński Adam (Politechnika Śląska), Zoleński Wojciech (Politechnika Śląska)
Title
Czynniki determinujące opracowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Determinants of Development of Information System Supporting Knowledge Management in a Manufacturing Company
Source
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy, 2012, nr 1 (17), s. 81-96, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Systemy zarządzania wiedzą, Projektowanie systemów informatycznych, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Knowledge management, Knowledge management system, Information system design, Production enterprise
Note
streszcz., summ.
Abstract
W ramach artykułu przedstawiono analizę uwarunkowań i czynników determinujących przygotowanie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą na podstawie badań kwestionariuszowych przeprowadzonych w przedsiębiorstwach przemysłu budowy maszyn. Wskazano główne determinanty powodzenia realizacji projektu informatycznego wspomagającego zarządzanie wiedzą na etapie opracowania jego koncepcji oraz jej oprogramowania. (abstrakt oryginalny)

In the paper the analysis was given concerning conditions and factors determining working out the information system supporting knowledge management based on questionnaire surveys conducted in enterprises of mechanical engineering industry. The main determinants of the success of IT project supporting knowledge management at the stage of working out its conception and programming. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Gołuchowski J.: Technologie informatyczne w zarządzaniu wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007.
  2. Jashapara A.: Zarządzanie wiedzą. PWE, Warszawa 2006.
  3. Jemielniak D., Koźmiński A.: Zarządzanie wiedzą. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  4. Kisielnicki J.: Systemy Informatyczne Zarządzania. Placet, Warszawa 2008.
  5. Kisielnicki J., Sroka H.: Systemy Informatyczne Biznesu. Placet, Warszawa 2005.
  6. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami. PMBOK® Guide, 2000.
  7. Nonaka I., Takeuchi H.: Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. POLTEXT, Warszawa 2000.
  8. Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  9. Zoleński W.: Metoda budowy informatycznego systemu wczesnego ostrzegania w zarządzaniu w przedsiębiorstwie. Rozprawa doktorska. Politechnika Śląska. Gliwice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-6116
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu