BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietrzak Oliwia (Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie)
Title
The Role of Local Self-Government in Shaping the Passenger Transport System in the Regions on the Example of West Pomerania
Rola jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu transportu pasażerskiego w regionach na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2015, nr 32, s. 61-73, tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Systemy transakcyjne, Transport pasażerski, Transport regionalny, Samorząd terytorialny
Transaction systems, Passenger transport, Regional transport, Local government
Note
summ. , streszcz.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań zrealizowanych wśród jednostek samorządu terytorialnego na obszarze województwa zachodniopomorskiego. Celem artykułu była identyfikacja głównych zadań jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu systemu transportu pasażerskiego w regionach oraz analiza stanu i zakresu ich realizacji w badanym regionie. Do osiągnięcia założonego celu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury, metodę dokumentacyjną oraz metodę badań ankietowych, zastosowaną przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety. Uzyskane wyniki wskazały na niezadowalający poziom zaangażowania jednostek samorządowych w województwie zachodniopomorskim w proces kształtowania systemu transportu pasażerskiego regionu, odpowiadającego potrzebom jego użytkowników. Podejmowane przez jednostki samorządowe działania w tym zakresie sprowadzają się jedynie do wykonania założonego w Ustawie o publicznym transporcie zbiorowym minimum (częstokroć z dużym opóźnieniem). (abstrakt oryginalny)

The article presents selected results of research carried out among the local selfgovernment units in the West Pomerania Province. The aim of the article was to identify the main tasks of local self-government in shaping the passenger transport system in the region and an analysis of the status and scope of its realization in the studied region. The research method applied involved critical analysis of literature, documentary method and the method of the survey using a questionnaire. The results indicated an unsatisfactory level of involvement of local self-government units in West Pomerania province in the process of developing the passenger transport system in the region in reference to the needs of its users. Actions taken by local self-governments in this area come down only to the minimum provided in the Act on public transport (and often taken with a significant delay). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Act of 8 March 1990 on Gmina local self-government, "Journal of Laws" 1990, No. 16, item 95, consolidated text of 12 October 2001, "Journal of Laws" 2001, No. 142, item 1591.
 2. Act of 5 June 1998 on Powiat local self-government, "Journal of Laws" 1998, No. 91, item 578, consolidated text of 27 October 2001, "Journal of Laws" 2001, No. 142, item 1592.
 3. Act of 5 June 1998 on Province local self-government, "Journal of Laws" 1998, No. 91, item 576, consolidated text of 18 September 2001, "Journal of Laws" 2001, No. 142, item 1590.
 4. Act of 5 June 1998 on Province local self-government, Art. 14, par. 1, point 10.
 5. Act of 16 December 2010 on public transport, "Journal of Laws" 2011, No. 5, item 13.
 6. Badania rynkowe i marketingowe, J. Kramer (ed.), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994.
 7. Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
 8. Fiedorowicz K., Aspekty regionalne polityki transportowej państwa - szanse i zagrożenia, [in:] Transport 2000, Zeszyty Naukowo-Techniczne Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie, No. 39 (81), Wydawnictwo PiT, Kraków 2000.
 9. Grzelec K., Wyszomirski O., Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego, [in:] Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie, M. Michałowska (ed.), Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013.
 10. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r., Informacje i opracowania statystyczne, Central Statistical Office, Warszawa 2013.
 11. Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., Transport lotniczy. Ekonomika i organizacja, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2012.
 12. Szewczuk A., Kogut-Jaworska M., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2015.32-05
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu