BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Glinkowska Beata Anna (Uniwersytet Łódzki)
Title
Paths of Internationalization of Polish Enterprises
Drogi internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2016, vol. 6, t. 326, s. 5-18, tab., rys., bibliogr. 28 poz.
Keyword
Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Przedsiębiorstwo międzynarodowe
Enterprise internationalization, Small business, Innovations, International enterprise
Note
summ., streszcz.
Abstract
Zmienność otoczenia, nasycenie rynku krajowego, konieczność pozostania konkurencyjnym itp. wymusza na przedsiębiorstwach poszukiwanie nowych rozwiązań w sferze gospodarowania i funkcjonowania. Stawia przed menedżerami nowe wyzwania. Internacjonalizacja przedsiębiorstw to coraz częściej występujący sposób kooperacji i współpracy, wynikający z konieczności poszukiwania nowych rynków zbytu, nowych możliwości, czy przetrwania. W artykule przedstawiono wybrane aspekty internacjonalizacji przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki internacjonalizacji polskich firm o mikro, małej i średniej wielkości. Przedstawiono motywy, którymi kierują się przedsiębiorcy i menedżerowie, pozwalające z działalnością gospodarczą wychodzić na rynki zagraniczne. Zawarto też bariery, które w procesie internacjonalizacji występują najczęściej. Przeprowadzono badania empiryczne, na podstawie których pokazano drogi (sposoby) internacjonalizacji przedsiębiorstw polskich z sektora MSP. Odniesiono wyniki badań do polskiej specyfiki i do istniejących modeli. Artykuł napisano w oparciu o analizę literatury i badania własne. (abstrakt oryginalny)

The variability of the environment, saturation of the domestic market, the need to remain competitive, etc. require enterprises to search for new solutions in the fields of management and operation. Managers are confronted with new challenges. The internationalization of enterprises became an increasingly occurring pattern of cooperation and collaboration, resulting from the need to seek new markets and new opportunities, as well as the need to survive on the market. The article presents some chosen aspects of internationalization of enterprises, with a particular focus on the specifics of the internationalization of Polish companies of micro, small and medium size. The article presents the motives that guide entrepreneurs and managers, allowing them to expand their business activities to foreign markets. Also, it shows the barriers, which occur most frequently in the process of internationalization. The conducted empirical studies became the basis for presenting the ways of internationalization of Polish enterprises from the SME sector. The results were then referred to the conditions present in Poland and to the existing models. The article was written based on the analysis of literature and own research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adebahr H. (1980), Auslandsaktivitäten deutsche Unternehmen - Chancen der Zukunftssicherung, Deutsche Gesellschaft für Betriebswirtschaft, Köln, Dortmund.
 2. Aharoni Y. (1966), The Foreigen Investment Decision Process, Harvard Graduale School of Business, Cambridge, MA.
 3. Buckley A. (2002), Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, PWN, Warszawa.
 4. Cavusgil S.T. (1984), Differences among exporting firms based on their degree of internationalization, "Journal of Business Research" vol. 12, issue 2, p. 195-208.
 5. Cieślik J. (1987), Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa, SGPiS, Warszawa.
 6. Czinkota M., Johston W. (1981), Segmenting U.S. Firms for Export Development, "Journal of Business Review", no. 4, p. 19-23.
 7. Daszkiewicz N., Wasilczuk J., Dominiak P. (2005), Małe i średnie przedsiębiorstwa wobec procesów integracji gospodarki światowej - teoria i metodologia badań, [in:] P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz (eds.), Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek europejskich. Przykłady Francji, Włoch, Czech i Polski, Wydawnictwo SPG, Gdańsk.
 8. Daszkiewicz N. (2004), Internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce, Wydawnictwo SPG, Gdańsk.
 9. Dulfer E. (1992), Internationales Magagement In unterschiedlichen Kulturbereichen, O.Oldenbourg Verlag, Munnchen-Wien.
 10. Dörnberg E.A. (1982), Die Internationalisierung mittelständischer Industrieunter-nehmungen - Auswirkungen auf Organisationsstruktur und Führungsstil, Gottingen, Vandenhoeck, Ruprecht.
 11. GUS (2012), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011, Warszawa.
 12. Gierszewska G., Wawrzyniak B. (2001), Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa.
 13. Glinkowska B. (2014), Internacjonalizacja przedsiębiorstw - zagadnienia wybrane, [w:] Ł. Skiba, A. Czarnecka (eds.), Nowe kierunki w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, Sekcja Wydawnictw Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 14. Gołębiowski T. (ed.) (1994), Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Analiza strategiczna, PWN, Warszawa.
 15. Johanson J., Vahlne J.E. (1977), The Internationalization Process of the firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Commitments, "Journal of International Business Studies" 8, vol. 8, p. 22-23.
 16. Lichtarski J. (ed.) (2001), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Luostarinen R., Hellman H. (1993), Internationalization Process and Strategies of Finnish Family Enterprise, [in:] M. Virtanen (ed.) Proceedings of the Conference on the Development, "Ministry of Trade and Industry, Studies and Raports", no. 59, p. 2-37.
 18. Matthyssens P., Pauwels P., Vandenbempt K. (2001), Strategic Behavior in Globalizing Markets: Case Studies on the Internationalization of Mid-Sized MNEs, [in:] Preceedings of 6th Workshop in International Business, University of Vaasa.
 19. Mead R., Andrews T.G. (2011), Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 20. Monitoring kondycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw 2006 (2006), PKPP Lewiatan, Warszawa.
 21. Nogalski B., Daszkiewicz N. (2005), Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw - przymus czy swobodny wybór, [in:] Strategie korporacji działających w skali ponadnarodowej, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Tychy.
 22. OECD (1997), Globalisation and small and medium enterprises, Paris.
 23. Rugman A.M. (1980), A New theory of the multinational enterprise, internationalization versus internationalization, "Columbia Journal of World Business", t. 15, vol. 33, p. 76-78.
 24. Rymarczyk J. (1996), Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 25. Rymarczyk J. (2004), Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa, PWE S.A., Warszawa.
 26. Schumpeter J. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 27. Witkowska J., Wysokińska Z. (2006), Umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw a procesy integracji europejskiej. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. http://portalwiedzy.onet.pl/88268,,,,internacjonalizacja,haslo.html [Dostęp 07 VII 2015].
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/21760
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu