BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Human capital network in the e-economy
Sieciowy kapitał ludzki
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 255-263, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kapitał ludzki
Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
W niniejszym artykule podjęto próbę omówienia specyficznej formy kapitału ludzkiego - sieciowego kapitału ludzkiego. W artykule wskazano na rolę kapitału ludzkiego we współczesnej gospodarce, wyjaśniono pojęcie pracownika wiedzy. Wykazano, że sieciowy kapitał ludzki to pojęcie, które powstało jako skutek połączenia nowoczesnego pracownika wiedzy z wymogami współczesnego rynku, na którym dominują różnego rodzaju sieci powiązań i nowoczesne technologie. Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja koncepcji sieciowego kapitału ludzkiego.(abstrakt autora)

The given article tries to define the specific form of human capital - human capital network. The article underlines the role of human capital in modern economy. Moreover, the article explains the notion of a knowledge worker. The article shows that human capital network is a concept which is the combination of a modern knowledge worker with requests of a modern market which is highly dominated by many kinds of network relationships and by modern technologies. The main goal of the article is to identify the notion of human capital network.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Amabile T., Khaire M. (2011), Kreatywność a rola lidera, Harvard Business Review Polska, nr 96/2011.
 2. Bochniarz P., Gugała K. (2005), Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, War-szawa: Poltext.
 3. Bohdziewicz P. (2013), Korporacyjni nomadzi w przestrzeni międzyorganizacyjnej (wirtualno-sieciowej), w: Kapitał ludzki w strukturach wirtualno-sieciowych. Nowe role pracowników i menadżerów wiedzy, red. Z. Antczak, Warszawa: Difin.
 4. Castells M. (2007), Społeczeństwo sieci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Davenport T. (2007), Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków: Wolters Kluwer.
 6. Drucker P.F. (2004), The American CEO, "Wall Street Journal", December 30.
 7. Dziwulski J. (2012), Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej, w: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, red. W. Harasim, Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
 8. M. (2012), Kompetencje kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach siecio-wych. Potencjał i ryzyko, w: Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sie-ciowej, red. S. Łobejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 9. Jabłoński A. (2014), Myślenie systemowe i sieciowe w konstruowaniu modeli biznesu, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 10. Jaruga A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektual-nym - koncepcje i praktyka, Gdańsk: ODDK.
 11. Kwiecień A. (2013), Pracownik wiedzy - kluczowa postać przedsiębiorstw Nowej Eko-nomii, w: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M.G. Woźniak, zeszyt 36, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 12. Łobejko S. (2010), Przedsiębiorstwo sieciowe. Zmiany uwarunkowań i strategii w XXI wieku, Warszawa: SGH.
 13. Perechuda K., Morawski M. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWN.
 14. Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębior-stwie, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 15. www.gazeta-it.pl/zw/git39/zw_hr.html.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-24
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu