BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Protasowicki Tomasz (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Zintegrowana transformacja systemu bezpieczeństwa narodowego RP
An integrated transformation of the national security system of The Republic Of Poland
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 287-299, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
e-administracja, Architektura korporacyjna, Bezpieczeństwo narodowe, Zarządzanie zmianami
e-government, Enterprise architecture, National security, Change management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule dokonano prezentacji ogólnych założeń zintegrowanego podejścia do transformacji SBN RP. Przeanalizowane zostały uwarunkowania o najsilniejszym i bezpośrednim przełożeniu na kształtowanie procesu zmian SBN RP. Przedstawiono fundament zintegrowanego podejścia do transformacji SBN RP. Wskazano również spodziewane korzyści i wyzwania związane z tym procesem.(abstrakt autora)

The paper presents general assumptions for an integrated approach to the transformation of the National Security System of the Republic of Poland (NSS RP) based on the Enterprise Architecture concept. The analysis covers the background elements with the strongest and most direct impact on the NSS RP transformation process. Paper also identifies the expected benefits and challenges associated with this process.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Boni M. i in. (2012), Państwo 2.0, nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Admini-stracji i Cyfryzacji, Warszawa.
  2. Kitler W. i in. (2013), Ocena obecnej struktury bezpieczeństwa narodowego RP, AON, Warszawa.
  3. Pawłowski J. i in. (2014), Misja, cele i zadania SBN RP, AON, Warszawa.
  4. Protasowicki T (2013), Przegląd metodyk realizacji systemów wsparcia teleinforma-tycznego SBN w innych krajach, w tym z NATO i UE, AON, Warszawa.
  5. Protasowicki T. (2014), Wybrane aspekty zastosowania koncepcji architektury korpo-racyjnej w transformacji Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, vol. 112.
  6. Protasowicki T., Stanik J. (2014), The concept of maintaining functional security of an integration platform, in: Information Management, B.F. Kubiak, A. Sieradz (eds.), Gdańsk University Press, Gdańsk
  7. Sobczak A (2008), Analiza wybranych metodyk wykorzystywanych do budowy archi-tektury korporacyjnej, w: Współczesne aspekty informacji, red. J. Goliński,
  8. K. Krauze, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
  9. Sobczak A. (2012), Architektura korporacyjna państwa jako narzędzie zarządzania cyfrową transformacją organizacji sektora publicznego, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 24/2012.
  10. Sobczak A. (2013), Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zasto-sowania praktyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-27
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu