BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nagórny Wanda (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Title
Charakterystyka oszczędności długoterminowych gospodarstw domowych w Polsce
Source
Przegląd Nauk Stosowanych, 2016, nr 10, s. 9-19, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Oszczędności, Gospodarstwa domowe, Lokaty
Savings, Households, Investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Długoterminowe oszczędności gospodarstw domowych pełnią ważną rolę w gospodarce. Warunkują bezpieczną przyszłość gospodarstw domowych. Są źródłem inwestycji w gospodarce narodowej. W gospodarce polskiej udział gospodarstw domowych oszczędzają - cych długoterminowo jest skromny. Skłonność do oszczędzania zależy od wielu czynników. W artykule zwrócono uwagę na dwa: dochody do dyspozycji i cykl życia. Barierą wzrostu oszczęd - ności jest duża, uzasadniona nieufność do instytucji rynku finansowego. Znajomość celów oszczędzania długoterminowego pozwala na dostosowanie oferty produktów finansowych do potrzeb gospodarstw domowych(abstrakt oryginalny)

Long-term savings of households play an important role in any economy. They are a prerequisite for secure future of households. They are also a source of investment in the national economy. In the Polish economy a share of households that have long-term savings is relatively insignificant. Inclination to save depends on numerous factors. The article pays at - tention to the following two of them: disposable income and a life cycle. There is a barrier that prevents households from saving and this barrier refers to justified mistrust to the institution of the financial market. Some knowledge of long-term saving targets allows for adjusting offers of financial products to needs of households(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Frączek, B.: Ocena atrakcyjności poszczególnych form oszczędzania i inwestowania. W: Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce. J. Harasim (red.). Katowice: PTE Oddział Katowice 2010.
  2. Rytelewska, G., Kłopocka, A.: Wpływ czynników demograficznych na poziom i strukturę oszczędności gospodarstw domowych w Polsce. "Bank i Kredyt" 2010, 41 (1).
  3. Wójcik, E.: Konkurencja na rynku oszczędności w Polsce. Warszawa: CeDeWu. platinum 2014.
  4. Wójcik, E.: Zjawisko oszczędzania indywidualnego w Polsce. W: Oszczędzanie i inwestowanie w teorii i praktyce, J. Harasim (red.). Katowice: PTE: Oddział Katowice 2010.
  5. Diagnoza społeczna 2015 Warunki i jakość życia Polaków. Raport red. Czapiński J., Panek T. www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015. pdf, [dostęp 15.04.2016].
  6. Postawy Polaków wobec oszczędzania, raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, TNS Polska, październik 2013 www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_oszcz_2013.pdf, [dostęp 13.04.2016].
  7. Rachunki finansowe Narodowego Banku Polskiego 2014 i III kw. 2015 www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/pieniezna_i_bankowa/krf.htm, [dostęp 15.04.2016].
  8. Polskie oszczędności w świecie niskich stóp procentowych Raport specjalny Banku Polskiego PKO S.A. z dnia 12.03.2015; www.pkobp.pl/media.../d1a-278a2-562c-4ff2-b5cf-35f776d0639e.pdf,[dostęp 20.04.2016].
  9. Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych w III kw. 2015 r. Nr 01/16 (luty 2016 r.), www.nbp.pl/publikacje/domowe/domowe_3_2014.pdf, [dostęp 15.04.2016].
Cited by
Show
ISSN
2353-8899
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu