BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Trętko Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Bińczycki Bernard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Motywowanie pracowników niepełnosprawnych w świetle badań empirycznych
Motivation to Work of People with Disabilities : Presentation of Research Results
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2017, nr 1, s. 27-41, rys., bibliogr. 14 poz.
Economics and Organization of Enterprise
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Osoby niepełnosprawne, Motywacje, Badania empiryczne, Wyniki badań
Human Resources Management (HRM), Disabled people, Motivation, Empirical researches, Research results
Note
streszcz., summ.
Abstract
Obecnie osoby niepełnosprawne, zamieszkujące kraje rozwinięte, uczestniczą w życiu społeczeństwa i tym samym wnoszą wkład do światowego rynku pracy na wszystkich szczeblach. W Polsce żyje ponad 4,7 min osób niepełnosprawnych, spośród których tylko 1 min jest zatrudnionych. Wiele osób niepełnosprawnych, które chciałyby pracować, wciąż nie ma takich możliwości z powodu różnorodnych barier. Istotnym czynnikiem sprawnego zarządzania zasobami ludzkimi jest poziom integracji pracowników pełnosprawnych z niepełnosprawnymi. Współczesne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw implikują konieczność dokonywania permanentnych i okresowych zmian w systemie motywacyjnym. Celem artykułu jest określenie czynników motywacyjnych, jakie kształtują postawy pracowników niepełnosprawnych w procesie pracy. Zidentyfikowano je w toku przeprowadzonych przez autorów badań nad potrzebami pracowników z niepełnosprawnością w kontekście zatrudnienia. Behawioralny aspekt zarządzania przedsiębiorstwem zatrudniającym osoby z niepełnosprawnością nakazuje kształtowanie odpowiedniego klimatu organizacyjnego poprzez zastosowanie specyficznych technik, zwłaszcza z zakresu sposobów integrowania pracowników i organizacji pracy zespołowej. Należy zauważyć, że do tej pory pracownicy niepełnosprawni zmuszeni byli dostosować się do obowiązującego pozostałych współpracowników modelu zarządzania. Aktualnie wydaje się, że należy uwzględnić tok myślenia i motywację również tej grupy pracowniczej.(abstrakt oryginalny)

Nowadays it is recorded a noticeable decline in the number of employed people with disabilities. Reasons for not recruiting by employers are different, most often refer to the views of employers on the issue of employment of disabled workers or access to subsidies. People with disabilities in the labor market are often considered by employers (especially the open labor market) for employees less productive, useless, problematic and generating higher costs. The main objective of this article is to identify the needs of employees with disabilities in the employment context and to present the results of pilot studies on the criteria and motivational factors, that may encourage these people to look for a satisfactory job. It is assumed that research into the needs of people with disabilities on the basis of companies can assist employers in implementing appropriate organizational changes, including as regards working conditions. Analysis of the results of research conducted by the authors shows that the optimal approach to managing human resources in enterprises - employing persons with disabilities - the most important is a good atmosphere in the workplace. Subsequently, the most important for the respondents is stable employment, adapting the workplace to the needs of the employee and the motivation to work. Workers with disabilities appreciate the good atmosphere in the workplace, also the stability of employment is important for them.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Aczel A. D., 2000, Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 2. Binczycki B., Trętko M., 2015, Piramida potrzeb osób z niepełnosprawnością jako narzędzie zarządzania, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr 61, Łódź, s. 5-19.
 3. Gąciarz B., Giermanowska E., Sobiesiak P, 2009, Postawy pracodawców a polityka integracji osób niepełnosprawnych w: Gąciarz B., Giermanowska E. (red.) Zatrudniając niepełnosprawnych. Wiedza, opinie i doświadczenia pracodawców, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa, s. 9-9.
 4. Giermanowska E., 2014, Dobre praktyki w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na polskim i europejskim rynku pracy w: Giermanowska (red), Zatrudniając niepełnosprawnych. Dobre praktyki pracodawców w Polsce i innych krajach Europy, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Kraków, s 25-25.
 5. Hassę J., 2011, Perfectly Able: How to Attract and Hire Talented People with Disabilities, Lighthouse International, New York.
 6. Jachimczak B., 2011, Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
 7. Martyniak Z., 1996, Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 8. Model Diversity Policy: Changing Policies, Practices and Culture, 2011, Burton Blatt Institute (BBІ), Syracuse University.
 9. Pawłowska K., 2010, Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej, Bezpieczeństwo pracy, Nr 7-8, s. 24-27.
 10. Penc J., 2007, Nowoczesne kierowanie ludźmi, Difin, Warszawa.
 11. Radecki P., 2007, Identyfikacja potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie aktywizacji zawodowej. Raport z badań. Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna, Warszawa.
 12. K. Kukuła (red), 2009, Wprowadzenie do ekonometrii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków
 13. Wynne R., McAnaney D., 2004, Employment and Disability: Back to Work Strategies, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Luksemburg.
 14. Pawłowska K., 2010, Motywacja osób niepełnosprawnych do podjęcia i utrzymywania pracy zawodowej, Bezpieczeństwo pracy, Nr 7-8, s. 25-26.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu