BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzikowski Piotr (Uniwersytet Zielonogórski), Łoś-Tomiak Anna (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Wpływ typu odbiorcy na aktywność innowacyjną przemysłu średniowysokiej i wysokiej techniki w Polsce
The Impact of Customers on Innovation Activity in MHT & HT industry in Poland
Source
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 311, s. 178-187, tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Przemysł wysokich technologii, Wysoka technika, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw, Badania i rozwój (B+R)
High-tech industry, High technique, Innovations, Enterprise innovation, Research & Development (R+D)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki badania, którego celem było znalezienie i porównanie zależności zachodzących pomiędzy typem odbiorcy a rodzajem podejmowanej działalności innowacyjnej. Analizie poddano grupę 1355 przedsiębiorstw przemysłowych reprezentujących średniowysoki i wysoki poziom techniki mających swoją siedzibę na terenie Polski. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji na poziomie przedsiębiorstwa i uwzględnia dyfuzję do poziomu "nowość dla przedsiębiorstwa". Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: (1) nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe w tym: a) budynki, lokale i grunty; b) maszyny i urządzenia techniczne, c) oprogramowanie komputerowe (2) implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz (3) współpracę innowacyjną. Największy wpływ na pobudzanie działań innowacyjnych ma górnictwo, przemysł i energetyka.(abstrakt oryginalny)

The study shows the results of a survey aimed at identifying and comparing the relation between the type of customer's sector and innovative activity. The analysis includes 1355 enterprises in medium-high and high technology industry in Poland. The scope of the survey relates to innovation among medium-high and high-technology sectors, concerns innovation at the firm level and takes into account the diffusion to the "new to the company". Innovative activities are divided into three general groups including: (1) expenditure on research and development and investments in fixed assets not used so far such as a) buildings, premises and land; b) machinery and equipment, c) computer software; (2) implementation of new products and processes, and (3) an innovative collaboration. The most vulnerable activity concerns overall innovation cooperation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aldrich J.H., Nelson F.D. (1984), Linear Probability, Logit, and Probit Models, Vol. 45, Sage, Thousand Oaks, CA.
 2. Beckman C.M., Haunschild P.R. (2002), Network Learning: The Effects of Partners' Heterogeneity of Experience on Corporate Acquisitions, "Administrative Science Quarterly", Vol. 47 (1), s. 92-124.
 3. Chesbrough H.W. (2003), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 4. Christensen C.M., Raynor M.E. (2003), The Innovator's Solution: Creating and Sustaining Growth, Harvard Business School Press, Boston, MA.
 5. Dwojacki P., Hlousek J. (2008), Zarządzanie innowacjami, Centrum Badawczo-Rozwojowe, Gdańsk.
 6. Franke N., Hippel E. von, Schreier M. (2006), Finding Commercially Attractive User Innovations: A Test of Lead-User Theory, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 23, s. 301-315.
 7. Fuller J., Jawecki G., Muhlbacher H. (2007), Innovation Creation by Online Basketball Communities, "Journal of Business Research", Vol. 60, s. 60-71.
 8. GUS (2014), Rocznik Statystyczny Przemysłu, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 9. GUS (2015), Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, Urząd Statystyczny, Szczecin.
 10. Hatzichronoglou T. (1996), Revision of the High-Technology Sector and Product Classification, OECD, Paris.
 11. Hervas-Oliver J.L., Albors-Garrigós J. (2008), Local Knowledge Domains and the Role of MNE Affiliates Bridging and Complementing Cluster's Knowledge, "Entrepreneurship and Regional Development", Vol. 20 (6), s. 581-598.
 12. Hippel E. von (1986), Lead Users: A Source of Novel Product Concepts, "Management Science", Vol. 32, s. 791-805.
 13. Janasz W. (2009), Innowacje w strategii rozwoju organizacji w Unii Europejskiej, Difin, Warszawa.
 14. Janasz W., Kozioł-Nadolna K. (2011), Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa.
 15. Jeppesen L.B., Molin M.J. (2003), Customers as Co-Developers: Learning and Innovation Outside the Firm, "Technology Analysis and Strategic Management", Vol. 15(3), s. 363-383.
 16. Lettl C., Herstatt C., Gemuenden H.G. (2006), Users' Contributions to Radical Innovation: Evidence from Four Cases in the Field of Medical Equipment Technology, "R&D Management", Vol. 36, Iss. 3, s. 251-272.
 17. Lilien G.L., Morrison P.D., Searls K., Sonnack M., Hippel E. von (2002), Performance Assessment of the Lead User Idea-Generation Process for New Product Development, "Management Science", Vol. 48, s. 1042-1059.
 18. Liao T.F. (1994), Interpreting Probability Models: Logit, Probit, and Other Generalized Linear Models, No. 101, Sage, Thousand Oaks, CA.
 19. OECD (2008), Podręcznik Oslo, Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, Wydanie polskie, Warszawa.
 20. Payne A.F., Storkbacka K., Frow P. (2008), Managing the Co-Creation of Value, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 36, s. 83-96.
 21. Prandelli E., Verona G., Raccagni D. (2006), Diffusion of Web-Based Product Innovation, "California Management Review", Vol. 48, No. 4, s. 109-135.
 22. Raasch C., Herstatt C., Lock P. (2008), The Dynamics of User Innovation: Drivers and Impediments of Innovation Activities, "International Journal of Technology Management", Vol. 26, s. 377-398.
 23. Stuart T.E., Podolny J.M. (1997), Positional Causes and Consequences of Strategic Alliances in the Semiconductor Industry, Working Paper, Graduate School of Business, University of Chicago, Chicago.
Cited by
Show
ISSN
2083-8611
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu