BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanik Jerzy (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Hoffmann Romuald (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie), Napiórkowski Jarosław (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Title
Zarządzanie ryzykiem w systemie zarządzania bezpieczeństwem organizacji
The Risk Analysis and the Risk Management as Basic Components of the Safety Management System of the Organization
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 321-336, rys., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Analiza ryzyka, Zarządzanie ryzykiem
Risk analysis, Risk management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule autorzy podejmują problematykę analizy ryzyka i zarządzania ryzykiem w ogólnie rozumianej organizacji oraz wpływu na jej bezpieczeństwo. Podkreślają wagę i znaczenie prowadzenia ciągłej analizy istotnych czynników ryzyka, ich identyfikacji oraz sposobu postępowania z nimi. Artykuł zawiera także przegląd procesu zarządzania ryzykiem z uwzględnieniem tzw. "dobrych praktyk" mających w nim zastosowanie. Podsumowanie przedstawia pozytywne konsekwencje prowadzenia procesu zarządzania ryzykiem przez organizacje, a także problemy związane z jego praktyczną realizacją.(abstrakt autora)

In the article authors are taking issues of the risk analysis and of risk management in the generally understood organization and of the influence on her safety. They are emphasizing the weight and the significance of conducting constant analysis of essential risk factors, their identification and the manner with them. The article contains also an inspection of the process of the risk management with so-called taking into account "best practices" being applicable to it. The summary is showing positive consequences of leading the process of the risk management by organizations, as well as the problems associated with his practical accomplishment.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białas A. (2007), Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT.
 2. Jajuga K. (2009), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa.
 3. Matkowski P. (2006), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Wolters Kluwer Polska.
 4. Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L. (2010), Zarządzanie ryzykiem działalności organiza-cji, Uczelnie Techniczne.
 5. Patrick O. (2009), ISO 31000:2009 Risk management - Principles and guidelines, 06.
 6. PKN-ISO GUIDE 73, Zarządzanie ryzykiem - Terminologia.
 7. PN ISO/IEC 27005, Technika informatyczna. Techniki bezpieczeństwa. Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji.
 8. PN-ISO 31000, Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne.
 9. Sienkiewicz P. (2007), Badania naukowe bezpieczeństwa systemów, w: Wyzwania bez-pieczeństwa cywilnego XXI wieku - Inżyniera działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki, red. B. Kosowski, A. Włodarski, Wyd. Fundacja Edukacja i Technika Ratownictwa. Warszawa.
 10. Stanik J., Kiedrowicz M., Selected aspects of risk management in respect of security of the document lifecycle management system with multiple levels of sensitivity, w: Infor-mation Management in Practice 2015, red. B.F. Kubiak, J. Maślankowski, Chapter 18, s. 231-251
 11. http://software.softblue.pl/content/system-zarzadzania-ryzykiem-1.
 12. www.coso.org [dostęp 10.06.2010].
 13. www.coso.org/documents/COSO_ERM_ExecutiveSummary_Polish.pdf [dostęp 05.2010].
 14. www.ferma.eu/AboutFERMA/ARiskManagementStandard/tabid/195/Default.aspx.
 15. www.4pm.pl/upload/artykuly/InLab.pdf.
 16. www.ryzyko.biz/standardy_zarzadzania_ryzykiem.pdf.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-30
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu