BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świeboda Halina (Akademia Obrony Narodowej)
Title
Prognozy rozwoju rynku pracy w społeczeństwie informacyjnym
Labour Market Development Forecast in the Information Society
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 337-343, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Technologia, Zawody przyszłości, Rynek pracy
Technology, Occupations of the future, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Perspektywa finansowa lat 2014-2020 otworzyła kolejne szanse na wsparcie rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Efektywny rynek pracy jest jednym z kluczowych czynników, dzięki któremu możliwy jest rozwój. Artykuł poświęcono diagnozie sytuacji na rynku pracy oraz identyfikacji zagadnień i trendów ważnych dla bezpieczeństwa społecznego, dla którego podstawą jest pewność zatrudnienia. Wyłaniająca się sytuacja ma znaczenie strategiczne, bowiem przewidywania trendów na rynku pracy są szczególnie istotne w kontekście zmian demograficznych, a więc przyszłości kraju.(abstrakt autora)

The financial perspective for 2014-2020 opened another chance to support the development of the information society. The draft operational program Digital Poland as particularly important goals provides for strengthening the foundations of digital development of the country, on the basis of broad access to high speed internet access, efficient and user-friendly e-public services and ever increasing level of digital literacy of society. In the context of the so-formulated goals extremely important is the identification of needs that in the coming future will shape the labor market. The paper is devoted diagnosis of the situation on the labor market and to identify issues and trends important to the social security for which is based on job security. The emerging situation is of strategic importance for predicting labor market trends are particularly relevant in the context of demographic change and thus the future of the country.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kwartalna Informacja o Rynku Pracy, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 30.05.2014.
  2. Migracje zarobkowe Polaków, Work Service, 2013.
  3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w 2014 roku; https://mc.gov.pl/projekty/polska-cyfrowa-po-pc-2014-2020/opis-projektu.
  4. OECD Skills Outlook 2015, Youth, Skills and Employability Published on May 27, 2015, http://www.oecd.org/edu/oecd-skills-outlook-2015-9789264234178-en.htm.
  5. Raport ManpowerGroup 2013.
  6. Raport Potencjał wzrostu sektora ICT w Polsce w perspektywie do 10 lat, http://eregion.wzp.pl/sites/default/files/potencjal_wzrostu_sektora_ict_w_polsce.pdf.
  7. Rynek usług w Polsce 2015, www.absel.pl.
  8. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyj ne/spoleczenstwo-informacyjne/wykorzystanie-technologii-informacyjno-telekomu nikacyjnych-w-przedsiebiorstwach-i-gospodarstwach-domowych-w-2014-r-,3,12.html.
  9. http://www.postawnarozwoj.uni.lodz.pl/admin/zdjecia/file/ebooks/ZAWODY PRZYSZ O CI.pdf.
  10. http://www.workservice.pl/Centrum-prasowe/Informacje-prasowe/Ekspert-HR-komentuje/Mlodzi-chca-emigrowac-za-praca.
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-31
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu