BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Warzecha Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Smartfon w edukacji i komunikacji młodzieży gimnazjalnej a zagrożenie fonoholizmem
Smartphone in Education and Communication Junior High School Students - Risk of Addiction to Mobile
Source
Ekonomiczne Problemy Usług, 2016, nr 123, s. 345-357, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Aplikacje mobilne, Edukacja, Młodzież
Mobile applications, Education, Youth
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tempo przemian cywilizacyjnych i intensywny rozwój technologii informacyjnej i komunikacyjnej (w szczególności Internetu i urządzeń mobilnych) ma nieodzowny wpływ na młode pokolenie, które często nie może się obejść bez nowoczesnych środków komunikacji w życiu codziennym. W artykule wskazano potencjał i zagrożenia, jakie niosą nowoczesne środki komunikacji - smartfony.(abstrakt autora)

Pace of changes civilization and the rapid development of information and communication technology (especially the Internet and mobile devices), has an essential influence on the younger generation that often can not do without modern means of communication in everyday life. The article indicates the potential and threats posed by modern means of communication - smartphones.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Behera K.S. (2013), E- and M-learning. A Comparative Study, "International Journal on New Trends in Education and Their Implications", Vol. 4, July, Article 08.
 2. Gmiterek G. (2013), Możliwości wykorzystania iPada w nauce i szkolnictwie wyższym, "E-Mentor", nr 2.
 3. Hojnacki L., Kowalczuk M., Kudlek K., Polak M., Szlagor P. (2013), Mobilna edukacja, M-learning, czyli (r)ewolucja w nauczaniu - poradnik dla edukatorów, Think Global sp. z o.o., Warszawa, http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/doccontent?id=718.
 4. Izdebski P., Kotyśko M. (2013), Personality variables and depression as determinants of problematic use of mobile phones in Poland, "Polish J Appl Psychol" 11.
 5. Jarczyńska. J., Orzechowska A. (2014), Siecioholizm i fonoholizm zagrożeniem współ-czesnej młodzieży, w: Uzależnienia behawioralne i zachowania problemowe młodzieży. Teoria. Diagnoza. Profilaktyka. Terapia, red. J. Jarczyńska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 6. Lu X., Watanabe J., Liu Q., Uji M., Shono M., Kitamura T. (2011), Internet and mobile phone text-messaging dependency: Factor structure and correlation with dysphoric mood among Japanese adults, "Comput Human Behav." 27 (5).
 7. Lubina E. (2007), M-learning w strukturze metodycznej e-learningu, Ce-mentor", nr 5.
 8. Lopez-Fernandez O., Honrubia-Serrano L., Freixa-Blanxart M., Gibson W. (2014), Prevalence of Problematic Mobile Phone Use in British Adolescents, "Cyberpsycholo-gy, Behavior, and Social Networking", 17 (2).
 9. Martinotti G., Villella C., Di Thiene D. et al. (2011), Problematic mobile phone use in adolescence: a cross-sectional study, "J Public Health", 19 (6).
 10. Pawłowska B., Potembska E. (2009), Właściwości psychometryczne Kwestionariusza do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego (KBUTK), "Bad. Schizofr.", 10.
 11. B., Potembska E. (2011), Objawy zagrożenia i uzależnienia od telefonu komórkowego mierzonego Kwestionariuszem do Badania Uzależnienia od Telefonu Komórkowego, autorstwa Potembskiej i Pawłowskiej, u młodzieży w wieku od 13 do 24 lat, "Curr. Probl. Psychiatry", 12 (4).
 12. Sánchez-Martinez M., Otero A. (2009), Factors associated with cell phone use in ado-lescents in the community of Madrid (Spain), "Cyberpsychol. Behavior", 12 (2).
 13. Warzecha K. (2015), Telefon komórkowy w komunikacji i edukacji śląskich studentów, w: Cyfryzacja i wirtualizacja gospodarki, red. M. Pluciński, Zeszyty Naukowe Uniwer-sytetu Szczecińskiego nr 852, Ekonomiczne Problemy Usług nr 117, Szczecin
Cited by
Show
ISSN
1896-382X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2016.123-32
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu