BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalski Jacek M. (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie)
Title
Krajowe fundusze rynku pieniężnego w dobie kryzysu
Domestic Money Market Funds during the Credit Crunch
Source
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2011, nr 35, s. 149-158, tab., wykr., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Wyzwania dla uczestników rynków finansowych w obliczu współczesnego kryzysu ekonomicznego
Keyword
Rynek pieniężny, Ryzyko finansowe, Inwestycje, Rynki finansowe
Money market, Financial risk, Investment, Financial markets
Note
streszcz., summ.,
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie wybranych zagadnień związanych z bezpieczeństwem inwestycji polegającej na zakupie jednostek uczestnictwa krajowych otwartych funduszy inwestycyjnych lokujących większość powierzonych aktywów na rynku pieniężnym. Zaprezentowane dylematy wyboru przedmiotu inwestycji w kontekście "zamieszania pojęciowego" panującego w klasyfikacjach funduszy oraz próby porządkowania tych zagadnień przez europejskich regulatorów rynków papierów wartościowych. Odnośne zmiany weszły w życie 1 lipca 2011 r. wraz ze zrewidowaną dyrektywą UCITS.(abstrakt oryginalny)

In May 2010, the Committee for European Securities Regulators (CESR) proposed a two-tiered system of money market funds, with a distinction into Short-Term Money Market Funds and Money Market Funds to eliminate the confusion surrounding the use of the term "money market fund". A common definition, including a conception of risk measure (with no benchmark), has to provide a more profound understanding of the distinction between funds which operate in a very restricted fashion (fundusze rynku pieniężnego) and those which follow an enhanced approach (fundusze pieniężne lub gotówkowe). The main goal of this paper is to clarify the implications of investing in the Polish money market funds, on the basis of the CESR's synthetic risk and reward indicator.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. CESR's Guidelines on a common definition of European money market funds (Ref.:CESR/10-049), www.eifr.eu [10.07.2010].
  2. CESR's Guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document (Ref.:CESR/10-673), ec.europa.eu/internal_market/ investment/ucits_directive_en.htm [10.07.2010].
  3. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl/ files_user/pdf/Klasyfikacja%20funudszy%20inwestycyjnych.pdf [10.07.2010].
  4. Kobus M., Krótkoterminowe papiery dłużne-charakterystyka, geneza i struktura rynku, "Studia i Materiały - Wydział Zarządzania UW" 2006, nr 1.
  5. Kowalski J.M., Decyzje inwestorów indywidualnych oparte na rankingach funduszy inwestycyjnych, w: Finansowanie rozwoju regionalnego, red. J. Stacharska-Targosz, J. Szostak, Wyd. WSB w Poznaniu, Poznań 2007.
  6. Kowalski J.M., Statystyczny pomiar efektywności funduszy inwestycyjnych otwartych za pomocą ECM, Śląska Biblioteka Cyfrowa, www.sbc.org.pl/dlibra [10.07.2010].
  7. Kowalski J.M., Statystyczny pomiar efektywności funduszy inwestycyjnych otwartych za pomocą EAM (I), Śląska Biblioteka Cyfrowa, www.sbc.org.pl/dlibra [10.07.2010].
  8. Onoszko J., Rynek krótkoterminowych papierów dłużnych w Polsce, "Bank i Kredyt" 2003, nr 4.
  9. Raport 2008, Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami, www.izfa.pl [10.07.2010].
  10. Raporty NBP (2007-2010),Narodowy Bank Polsk, www.nbp.pl/ [10.09.2010].
Cited by
Show
ISSN
1426-9724
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu