BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konopka Michał (Politechnika Częstochowska)
Title
Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstw
Unconventional Trademarks in Administering the Intellectual Property of Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2016, z. 96, s. 87-98, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie, Znaki towarowe, Własność intelektualna, Warunek sine qua non
Management, Trademarks, Intellectual property, Sine qua non condition
Note
streszcz., summ.
Abstract
Innowacje techniczne oraz innowacyjne rozwiązania w zarządzaniu samym przedsiębiorstwem stanowią warunek sine qua non działalności współczesnych przedsiębiorstw na rynku. Jednym z zasobów przedsiębiorstw są ich prawa własności intelektualnej, które podobnie jak inne zasoby podlegają zarządzaniu. Celem opracowania jest określenie, czy niekonwencjonalne znaki towarowe mogą być skutecznie chronione na gruncie obecnie obowiązującego stanu prawnego. W artykule zawarto prawną analizę dopuszczalności i skuteczności ochrony oraz zarządzania niekonwencjonalnymi znakami towarowymi przedsiębiorstw. Autor zwraca uwagę na potrzebę efektywnego zarządzania ww. prawami własności intelektualnej przez ich skuteczną ochronę. (abstrakt oryginalny)

Technical innovations and innovative solutions in managing very enterprise are essential in the operations of contemporary enterprises on the market. Their intellectual property is one of the resources which have to be manage. The article gives an answer to the question - is it possible to protect the unconventional trademarks by contemporary law. The article presents legal analysis of the admissibility and effectiveness of the protection and managing enterprises's unconventional trademarks. The author is paying attention to the need of effective managing of intellectual property laws by their protection. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chmura A., Chmura R., Dobosz E., Gędłek M., Kruk M., Podgórska A.: Znaki towarowe w działalności MSP. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2005.
  2. Konopka M., Jaroszyński J.: Rola znaków towarowych we współczesnych strategiach konkurencyjności MSP w Polsce, [w:] Współczesne instrumenty innowacji. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, (red.): Kowalczyk J., Mroczko F., Prace naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu, Wałbrzych 2015.
  3. Orzeczenie II Izby Odwoławczej OHIM z dnia 04.08.2003 r. w sprawie R120/2001-2 "The taste of artificial strawberry flavour", http://www.oami.eu.int.
  4. Przewodnik po znakach towarowych. Cz. 2, Przeszkody udzielania prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 129-131 PWP, http://www.uprp.pl.
  5. Tischner A., Znak towarowy czy wzór przemysłowy - wady i zalety obu form ochrony. Ochrona własności przemysłowej, UPRP, zeszyt 64, Warszawa 2015.
  6. Ustawa z 30.06.2000 r. Prawo własności przemysłowej, DzU z 2003 r., nr 119, poz. 1117, z późn. zm.
  7. Wojcieszko-Głuszko E.: Niekonwencjonalne znaki towarowe. Ochrona własności przemysłowej. Urząd Patentowy RP, Warszawa 2013.
  8. www.rankingthebrands.com.
  9. Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 6 maja 2003 r. w sprawie C-104/01 LibertelGroepBVvs.Benelux-Merkenbureau, http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=48237&pageIndex=0&d19 oclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2997104.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu